• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Ногай маданиятынынъ куьни оьтти

admin
Май18/ 2018

Шарада кол усталык саниятынынъ эм ерли суьвретши С.Сапаяновтынъ куллыкларынынъ выставкасы уйгынланган эди. Ногай халк уьйшилигининъ яшавыннан алатларынынъ музей экспозициялары, балалар уьшин туьрли шенъилшеклер, сатувлар уйгынланып, термелер курылган эдилер. 
– Красноярский районы коьп миллетли болады. Эм ондагы миллетлер араларын ийги этуьвге уьйкен эс этиледи. Тек миллет организациялары ара тувыл, ямагатлар ишинде де дослык аралыкты саклав уьшин дайымлык эм уьйретуьв хабарласувлар бек керекли. Сондай куллык районымызда белсенли юритиледи. Соьйтип, ногайлар уьшин мундай маьнели куьн байрамда болганлар ногай маданиятынынъ коьп яклы кеплиги мен эм, солай болып, миллетлер ара байланысты беркитип, халк булагы ман таныспага амал табаяклар, – деди район аькимбасы Н.Байтемиров оьз кутлавында. «Красноярский район» МО авыл совет председателининъ орынбасары К.Вереин, «Джанай сельсовет» МО аькимбасы С.Джуманов, ногай маданиятын эм тилин оьрлендируьв эм саклав бойынша «Бирлесуьв» деген Красноярский ерли ямагат организациясынынъ председатели Г.Нурмамбетов, «Жолдаслык» деген Астрахань регионаллык ямагатлык казах маданияты бойынша организациядынъ председатели А.Бекесов, «Светоч»  деген орыс маданият ямагатынынъ председатели О.Анищенко авыл яшавшыларына тынышлыкты, тил бирликти, наьсипти йорадылар. Бас сахнадан С.Джуманов муниципалитеттинъ авыл яшавында белсенли катнаскан аьдемлерге Сый грамоталарын савгалады. Олардынъ арасында М.Альмухамбетов, Н.Бидалиев, С.Джиенбулатов, Н.Ахмедова, А. Досмухамедов бар эдилер. 
Туьрли эм бай концерт программасын район маданиятынынъ куллыкшылары эм байрам конаклары да аьзирлеген эдилер. Авыл яшавшылары алдында районнынъ Ясын-Соккан, Красный Яр, Караозек, Джанай эм баска авылларыннан артистлери, туьрли ансамбльлери, биюв коллективлери, баска болып, йырлавшылар оьз бай оьнерлерин де коьрсеттилер. 
Байрамда туьрли зияпетлер, йырлар, ойынлар, биювлер, миллет саз алатларында анълар ойнав ман ярасыкланган эди. 
Суьвретте: шарадан коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group