• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Увыт айы, 2023

Кайгырув

admin
Май21/ 2018

Районымыздынъ сыйлы гражданини яшав оьмирин намыслы кыйын салув ман озгарды. Ис аьрекетининъ кырк йыллардан артыгын Мархаба Аджигельди кызы, Ногай районында маданият оьрленуьвине берген. 1954-нши йыл, Грозный каласынынъ музучилищесин окып битирген сонъ, Ногай районынынъ маданият уьйине художестволык етекшиси болып куллыкка туьсти. Сонъ район маданият уьйин басшылады, узак заман халк театрынынъ режиссеры, Ногай районынынъ ортакластырылган китапханалар тармагынынъ директоры болып куллык эткен.
1978-нши йылдан алып Мархаба Аджигельди кызы маданият боьлигин етекшилеп баслады. Онынъ етекшилеви астында ногай маданият заьлимдей уьстинликлерге етисилди. Районнынъ маданият уьйлеринде материал-техникалык негизи ийгиленди. Айырым эс карататаган эди М.Саллыбаева кеспили кадрлар аьзирлевге. Коьплеген маданият, клуб эм китапхана куллыкшылары оннан яшавга путевка алганлар. Мархаба Аджигельди кызы аркасы ман маданият учреждениелердинъ 70 проценти аьзирленген кадрлар ман толыстырылдылар.
Йогары ис уьстинликлери уьшин Мархаба Аджигельди кызы Саллыбаева «За трудовое отличие» деген медали мен, ДАССР ВС Президиумынынъ Сый грамотасы ман савгаланган. Ога «ДАССР ат казанган маданият куллыкшысы» деген йогары сыйлы ат берилген.
Оьз кесписининъ устасы, яркын эм ийги аьдем – Мархаба Аджигельди кызы Саллыбаева акында ярык эскеруьвлер Ногай районынынъ маданият аьрекетшилерининъ юреклеринде дайымга сакланар.
Орталык район китапханасынынъ эм район маданият уьйининъ куллыкшылары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group