• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 9 Увыт айы, 2023

Бизим оьнерли биювшилер куьби

admin
Май21/ 2018

Район бойынша 14 авыл маданият уьйлери бар, солардынъ 13-ши бу йыл биюв куьнине рас барып, уйгынланган шарада ортакшылык этти. 
Бу куьннинъ белгиленуьви алдында беркитилген планга коьре, аьр бир авыл ериндеги биюв куьплери дагестан халкларынынъ бир миллет биювин салмага керек эди. 
Сол шарадынъ уйгынланувынынъ бас мырады – яслар арасында яратувшылыкты оьрлендируьв, талаплы балаларды ашыклав, сол коллективлердинъ репертуарын байытув. Мундай шаралардынъ озувы ясларды нызам яктан тербиялавга да себеплик этеди. 
Шара кызыклы эм ярасык озды. Эртеректен белгиленген тоьрешилер биюв коллективлердинъ оьнерлерине баа бердилер. Сога коьре, биринши савгалы орынга Куьнбатар авыл маданият уьйининъ «Домбыра» балалар биюв куьби тийисли болды (етекшиси С.Мусаева). Экинши сыйлы орынды Нариман авыл маданият уьйининъ биюв куьби алды (етекшиси Э.Суюндикова) эм уьшинши орынды Орта-Тоьбе авыл (етекшиси М.Кишинеев) эм Червленные Буруны авыл биюв куьплери (етекшиси Ф.Аманкаева) оьзлери ара боьлдилер. Савгалы орынларга тийисли болган биюв куьплери Сый грамоталар, акшалай баргылар алдылар, калган биюв куьплер де грамоталар ман белгилендилер. Айырым Кара-Су, Батыр-Мурза, Кумлы авыл маданият уьйлерининъ балалар биюв куьплерининъ оьнерлерине эс этилди. 
Шара бек йогары коьнъилде озды, районымыздынъ туьрли авылларыннан келген биюв куьплери бир-бирисининъ биюв оьнерин коьрдилер, сулып пан да боьлистилер.
Н. Халилова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group