Оразанъыз онълы оьтсин

Алладынъ элшисининъ (Алла-Таала оны оьзи саламласын эм разыласын) хадисинде: «Аьдемлер Рамазан айынынъ баьри ийгиликлери акында, эгер билетаган болсалар, олар сонынъ дайымга созылганын суьер эдилер», – деп язылган. 
Рамазан айында мусылманлар эртенъги намаз азаннан кешкисине дейим ораза тутпага борышлы. Мухаммад-пайхамбарымыз: «Ким Рамазан айында ораза тутса, сонынъ алдынгы йиберген баьри куьналери де кешириледи», – деп айткан.
Оразады тутувдан ясы етпегенлер, акылы толы болмаганлар, йолавшылар, ораза тутпага амал бермейтаган авырув ман кыйналатаганлар, кыскаяклылар маьселеси мен (месячные) байланыслы, авыр аяклы хатынлар босатыладылар. 
Бу айдынъ ишинде мусылманларга тек ас-сувдан оьзин-оьзи тыюв тувыл, ама Аллага куллык этуьвимизде де белсенлик керегеди. Оьз хасиет-кылыкларынъызды ийгилендиринъиз, пайдалы билимлер алынъыз, садака беринъиз эм кардаш-ювыклык байланысларынъызды яхшыртынъыз. Оьз колларынъызды, коьзлеринъизди, кулакларынъызды, тилинъизди куьна-хаьтеден тыйынъыз. Алладынъ элшиси булай деген: «Эгер ким ди бирев ораза куьнлеринде оьзининъ ялган соьзлерин эм ислерин коймаса, Алла-Таалага сондай аьдемнинъ оразасы керек тувыл».
Соны ман бирге бу ийги айда таравих-намазларына барынъыз, савлай ямагат пан бирге намазга турынъыз. Ким Рамазан айында ямагат пан бирге намаз кылса, сога халк пан бирге кылган намазынынъ ракаатларынынъ санына коьре нурдан кала туьзиледи. Боьтен де Ляйлат уль-Кадр (Кадир) кешесин йолыкпага шалысып, Рамазан айынынъ ызгы он куьнлеринде белсенлик коьрсетинъиз. Акыйкатлай да, Кадир кешеси сондай кешеси болмаган баска мынъ айлардан да артык.
Баьри мусылманларга да Аллага куллык этуьвинде кайратлыкты эм эки де дуныяда ийгиликлер болганын йорайман. Алла Оьзи бизим оразамызды эм дуаларымызды кабыл этсин!
М.Атангулов, Ногай район имамлар советининъ председатели, Терекли-Мектеб авыл межигитининъ имамы.