Баьриси де – шегертки мен куьреске!

Сессияда район Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, район аькимбасынынъ орынбасарлары Хамидулла Саитов, Баймагомед Ярлыкапов эм баскалар катнастылар.
Сессияды Р.Насыров йыйылганларды янъы басланган Ораза айы ман кутлавы ман ашты. Сонъ депутатларды сессиядынъ куьн йосыгы ман таныстырды. Баслапкы сорав, деди ол, район баьлеси – шегертки, сол каза эндигиси Батыр-Мурзага дейим етискен эм армаган яйылып барады. Соны токтатувга баьриси де кириспеге керек.
Сессияда бу сорав бойынша Х.Саитов билдируьвин этти. Онынъ айтувы ман, шегертки мен куьрес районда 2016-ншы эм 2017-нши йылларда да юритилген, ама бу баьлеге тийисли кадирде карыж шыгарылмаганлыктан ол быйыл буьгуьнлерге 29 мынъ 700 гектардан артык район ерлерин бийлеген. Бу соравдан тура янъыларда ДР Оькиметининъ Председатели Артем Здуновтынъ етекшилиги мен уьйкен йыйын болып озган. Быйыл республика бойынша шегертки мен куьрес юритуьвге 15 миллион маьнет акша карыжы шыгарылган. Ол, элбетте, соны йок этуьвге етиспейди. 
«14-нши курал куьнинде шегерткиге карсы куьрес юритуьв бойынша аукцион озгарылды эм соны Кизляр районынынъ «Нива» деген фирмасы утты. Ызгы куьнлерде шегерткиге карсы дарман себуьв уьшин район ерине бир енъил самолет пан 2 «ГАРД» деп аталган системалар йиберилген. Оькимет шегертки мен куьреске тек техника эм ГСМ береди, дарманды арендаторлар, район яшавшылары алмага керек. Буьгуьнлерде шегертки 2-нши эм 3-нши оьсуьв кезегинде, ол 4-нши эм 5-нши кезеклерге етсе ок, канатланады. Сол себептен ув химикатларын сатып алувга «Ногайский район» МО администрациясынынъ резервиннен 1 миллион маьнет акша шыгарылады», – деп билдирди Х.Саитов. 
Депутатлар сонынъ акында тийисли карарды бир тавыстан кабыл эттилер. 
Муннан сонъ Р.Насыров быйыл 15-нши увыт куьнинде район депутатлары «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамовка авыл ортасыннан межигит курылысына ер беруьв акында алган карарына Ногай район прокуроры карсылыгын билдиргени акында айтты. Район депутатлары район прокурорынынъ карарын кабыл этип, 15-нши увыт куьниндеги Депутатлар йыйыны алган 61-нши номерли карарын тайдырдылар. 
Оннан сонъ депутатлар «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасына 15 календарь куьнине отпуск беруьв акында карарды кабыл эттилер. 
Муннан сонъ Х.Саитов буьгуьннен алып районда «Ногайский районный архив» деп аталган муниципаллык казенный учреждениеси туьзилуьвин билдирди. 
Район депутатлары архивти айырым казенный учреждение кебинде туьзуьв акында карарды кабыл эттилер.
Сессиядынъ тамамында район депутатлары район администрациясынынъ байырлыгында болган турак уьй меканларын сонда яшайтаган етим балалардынъ байырлыгына коьшируьв акында карарды да кабыл этип алдылар.
М. Юнусов.