• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Хыйлы соравлар ойласылды

admin
Май24/ 2018

Терекли-Мектеб авыл аькимбасы З.Аджибайрамов 21-нши марттан алып, организациялар куллыкшылары, дин аьрекетшилери, эки мектеб окувшылары катнасып, бес субботник озгарылганын билдирди. Онынъ барысында 500 кишкей тереклер шашылды, парк ишиндеги тереклер акланды, меканлар, эстеликлер фасадлары сырланды, коьп ерлер кокыстан тазаланды. Авылды ярастырув ай ишинде, З.Аджибайрамов билдиргенлей, балалар эм спорт майданларга айырым эс каратылды, «Победа» микрорайонында эм орта паркта балалар майданлары ярастырылган. 
Карасув авыл аькимбасы Я.Динакаев ямагат куьшлери мен авыл касындагы ерлер, солай ок балалар уьшин майдан ярастырылганы акында айтты, соны ман бирге эгинлерди кокыстан тазалав уьшин техника етиспейтаганын белгиледи.
Кенъес барысында  райОНО етекшиси К.Отегенова Терекли-Мектебтинъ «Ногай Эл» балалар бавы Махачкалада конкурста катнасканы эм ойын боьлме уьшин толы комплект алганы акында билдирди.
Москвага эм Казаньге барып келгени акында «Ногайский район» МО администрация аькимбасы М.Аджеков хабарлады. Онынъ соьзлери мен, кайбир соравлар шешпеге эп болды: айтпага, «Ногайпром» индустриялык паркы ман байланыслы экономикалык соравды шешпеге кереклиги анъланып, Федераллык программага киргистилеек. А Казаньде язда оьтеек Яслар форумына ногай яслары шакырылаяк. Солай ок октябрь айында Казаньде Ногай маданият эм адабиат куьнлери озгарылаяк.
Кенъесте солай ок ДР авыл хозяйство эм азык-туьлик бойынша министрининъ биринши орынбасары А.Ганакаев эм сол министерство ваькиллери ортакшылык эттилер.
Онынъ соьзлери мен, 76 мынъ гектар еринде шегертки барлыгы белгили болып, олар ман  белсен куьрес юритилетаганы белгиленди. А.Ганакаевтинъ соьзи мен, Ногай районында эм коьшимли малшылык ерлеринде 7 мынъ 400 гектар химиялык алатлар шашылган. Бу иске кишкей авиациядынъ кишкей борты эм эки ГАРД алатлар киритилгени белгиленди.
А.Ганакаевтинъ билдируьви мен зарарлы шегерткилер мен байланыслы сорав РФ Оькиметининъ кенъесинде де коьтерилген: Ставрополь крайы, Калмыкия эм ДР уьшин зарарлы шегерткилер мен куьрес юритуьв бойынша бирдей алатланган негиз туьзбеге кереги акында.
А.Ганакаев белгилегенлей, бу сорав ДР етекшиси В.Васильевтинъ тергеви астында турады. Ол солай ок ДР Оькимети республика еринде неше козылар эм койлар барлыгы акында эсабын юритуьв мен байланыслы распоряжение алынганы акында билдирди.
Э.Кожаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group