• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Эски аьдетти янъыртып

admin
Май24/ 2018

Кызыклысы алдыда эди. Оннан сонъ медициналык сестралар оьзлери ара «А ну-ка, медсестрички» деп аталган базлас озгарылды. Шарада 6 куьп катнасты. Сол алты куьпти Ногай ЦРБ-дынъ 12 боьликлерининъ медсестралары туьзген эдилер. Ис орынындагы сулыплы, талаплы медсестра кызлар сценада да оьзлерининъ йырлап, бийип болув оьнерлерин кызыклы коьрсеттилер. Оларга оьз куьплери мен таныстырувы, сценкасы, анъ яктан сынавы эм уьй иси уьшин белгиди «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов эм тоьрешилер председатели Ногай ЦРБ бас врачынынъ орынбасары З.Лукманов бердилер. Олардынъ янларында санав комиссиясы да бар эди. Сонынъ сыраларында С.Курганов эм Б.Курганова бар эди.
Ойын бек аьруьв озды, баьри зат та коьз алдында, аьдиллик пен белгиленди. Биринши савгалы орынды балалар эм терапия боьлигининъ медсестраларыннан туьзилген «Горящие сердца» куьби алды, экинши орынды поликлиника (балалар эм орталык) кызлары, «Стюардессы» куьби алды, уьшинши савгалы орынга бала табув уьйининъ эм гинекология боьликлерининъ куллыкшыларыннан туьзилген «Монополия» куьби тийисли болды. Бу куьн тек медсестралар тувыл, караган баьри каравшылар толы коьнъил мен, бир неше йыллар артта озгарылатаган базласларды эслерине алып кайттылар.
Г. Бекмуратова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group