Мырсатлар коьп, тек сизинъ колтыклавынъыз да керек

Ис коллективимизде кайдай алдышы аьдемлер, сол санда язувшылар, шаирлер де бар. Газетамыздынъ бетлери йылдан-йылга кызыклы болып, оьзининъ окувшылар санын да оьстирип келеди. Алдынларда ол доьрт бет болып шыгатаган болган болса, буьгуьнлерде сегиз бет те аз болады. Коьплеген макалалар бир номерден баска номерге коьшип каладылар, уьйкен макалаларды кесеклеп бермеге де туьседи. Аьлиги заманларда окувшылар контингенти де оьскен. Алдын газетамызды тек республикамыздынъ яшавшылары алатаган болган болса, буьгуьнлерде Россиядынъ сырт якларындагы, элимиздинъ бас каласындагы ердеслеримиз де аладылар. Оьзлери яктан газетага язылув басланганда да бек уьйкен ярдамларын этедилер. Оьктемсип айтамыз: эслерине салмай турып, оьзлери эртеректен газетага язылув кампаниясын карап турадылар. Аьли баьримизге де белгили, янъы технологиялар заманында, бизим республикамыздынъ тысында газетага язылатаган аьдемлеримиз социаллык тармаклар бойынша оьзлерининъ ийги соьзлерин, редакция коллективине йоравларын билдирип турадылар.

Янъы технологиялар заманы баьри яктан да илгериликти коьрсетеди. Газетамыздынъ айырым социаллык тармагы да бар, соны шет эллерде де окыйдылар, оьзимиз де шет эллердеги ногайлардынъ акында, олардынъ озгаратаган шаралары акында регионлар бетинде баспалаймыз.

Алдымызда 2018-нши йылдынъ экинши ярым йылына газетага язылув басланды. Биз сенемиз, ногай тилинде баспаланатаган газетамызга язылув алдынгы ярым йылдан артык болмаса, кем болмас. Авыл поселениелердинъ аькимбаслары, Ногай район яшавшылары, район орталыгымыздагы учреждениелердинъ куллыкшылары, республикамыздынъ, элимиздинъ туьрли ерлеринде яшайтаган ногай миллетли аьдемлер баьриси де оьзлерининъ патриотлык сезимлерин алды орынга салып, бизим тувган тилимиздеги баспа органымызды колтыклар деп уьмит этемиз. 

Э.Кожаева, «Шоьл тавысы» газетасынынъ бас редакторы.