Халк арасында аты белгили

Эльдар Шамигулл увылы 1976-нши йылда Астрахань каласында тувган. 27-нши номерли школада он бир классты окып кутарганнан сонъ, 1993-нши йылда Астрахань каласынынъ оькимет университетине тарих боьлигине окымага туьседи. Яс кеде, окувды битиргеннен сонъ, оьзининъ ис йолын Растопуловка авылында А-Х.Ш.Джанибеков атындагы орта мектебинде баслайды.  Оннан сонъ, 2001-нши йылда Халк хозяйствосынынъ эм патшалык  службасы бойынша академиясынынъ Астрахань каласындагы  боьлигинде  преподаватель аьрекетин  бардырады. 2004-нши йылда Эльдар Шамигуллович аспирантура боьлигин уьстинликли тамамлап, «Потестарно-политический процесс в традиционалистской этноспецифической среде (на примере народов Нижнего Поволжья)» деген темага илми диссертациясын яклайды.  Сосы анълавы ман билим куллыгына багыслап туьрли илми макалаларын баспалайды. 
2006-ншы йыл Эльдар Шамигулловичтинъ бактысында бек маьнели   оьзгерис болды. Оны Халк хозяйствосынынъ эм патшалык службасы бойынша академиясынынъ Астрахань каласындагы боьлигинде илми ягыннан етекшидинъ орынбасары этип сайладылар.  Бу бек яваплы борышты Эльдар Шамигуллович бу куьнге дейим етимисли толтырады. Оьзининъ макалаларында, очерклеринде туьрли аьдемлер мен йолыгысып, эл арасында коьп юрген оьз ойлары ман боьлиседи.  Россиядынъ кайсы ягында болса да, сол илми-практикалык конференцияларга оны шакырадылар, ол оьзининъ докладларын окыйды.  Сол илми ислерди ол йыйынтыкларында баспалайды. 1990-ншы йылда басланган Астрахань каласында ногайлардынъ маданиятынынъ «Бирлик» деген куьбинде ортакшылык этеди. 2009-ншы йылдан алып, АРОО «Эдиге» деген ногай маданиятынынъ яслык орталыгын бу куьнге дейим басшылайды.  Йылда да Астрахань каласында белгили ногай ярыкландырувшысы А-Х.Ш.Джанибековка багысланып «Джанибеков окувлары» озгарылады. Сол проектти Э.Шамигуллович етекшилейди. Ол аьли Астрахань каласында окыйтаган студентлерин кайдай талаплы экенин коьрсетеди эм оьз ярдамын аьр бир аьдемге бермеге шалысады. Областьте болатаган аьр кайсы оьзгерис, конференция, тоьгерек стол Эльдар Шамигулловичтинъ катнасувы ман оьтеди. Ол куллык этетаган академиясында талаплы студентлерди Губернатордынъ атындагы стипендиясына аьзирлейди. Илми мен бирге маданият исине де заман табады. Областьте йылда да озгарылатаган Навруз, Сабантой, Цаган-Сар, Масленица байрамларында да катнасады. Оны оьзи мен ислейтаган ис йолдаслары, окытатаган студентлери, выпускниклери бек сыйлап соьйлейдилер. 
Эльдар Шамигуллович хатыны Эльмира ман татым аьелде яшайды, кызларынынъ суьйикли атасы.
Бу йыл куьзде АРОО «Эдиге» деген ногай маданиятынынъ яслык орталыгы он бес йыллык мерекесин белгилеек.  Сол белгили мерекели куьнде Э.Идрисовтынъ  коьп кыйыны бар. 
Мен, оьзим катнасаман 2016-ншы йылдан алып АРОО «Эдиге» деген ногай маданиятынынъ яслык орталыгында. Бу йыллар бек кызыклы аьлде оьтти. Ногай миллетли белсенли аьрекетшилери коьп байрамларда да катнасадылар. Йылда да администрациядан шакырылган белгили аьдемлердинъ катнасувы ман окувшыларга, студентлерге «Терроризмге карсы турайык» деп аталган оьзгерис озгарылады. Озган 2017-нши йыл Астрахань губерниясында уьйкен эм маьнели йыл болды. Белсенли аьрекетшилердинъ куьши мен областьте яшайтаган ногайларга йылдынъ ызында «Ногай Джиен» шарасы озгарылды. 2017-нши йылда болган «Мисс-Этно» ярысында Астрахань каласынынъ маданият колледжинде окыйтаган 3-нши курс студенти Альбина Капланова белгили орынды алды эм йогары савгага тийисли болды.  Баьри миллетлер йыйылган «Коьп миллетли Астрахань» деген фестивалинде белсенли аьрекетшилер ортакшылык эттилер. Ногайлар Навруз, Сабантой байрамларында белсенли катнасадылар. Аьр бир майданга келген конакларга аьр бир миллеттинъ йырларын, биювлерин, асларын, маданиятын коьрсетедилер. Янъыларда оьткен Навруз байрамында оьткерилген «Навруз Бийке — 2018» деген  ярысында Алина Уразова «Мисс-Элегантность» деген номинациясында биринши орынга тийисли болды. Йылдынъ сонъында яслар Губернатордынъ атыннан аьзирленетаган елкада белсенли катнасадылар. 
Йылда да Астрахань областьтинъ Красноярский районында ногайлар яшайтаган ерде белгили «Шешекейлер» деген фестивали озгарылады. Ясларга болса футбол, волейбол ойынларын ойнамага баьри амаллар да бар. Аьли яс кеделер тамбыз айында Шешен Республикасында оьтеек «Шоьл баьтирлери» деген ярысына аьзирлик коьредилер. Коькек айында «Астрахань крайынынъ адабиатлык тысы» деген адабиатлык клубы Н. Крупская атындагы область бойынша  китапханасында озгарылды эм коьп белгили конакларды йыйнады. 
Бу кешликке йыйылганлар белгили ногай язувшы эм журналист Роза Кожевниковадынъ (Баубекова) яратувшылыгы ман таныстылар. Янъыларда белгили ногай йыравшымыз Ислам Сатыров бизди оьзининъ янъы «Этнический поп проекти» мен суьйиндирди. 2018-нши йылдынъ коькек айында, Енъуьв куьнине багысланып, ногай яслардынъ арасында футбол турнири озгарылды. 
Аьлиги заманда белгили ногай ярыкландырувшысы А-Х.Ш.Джанибековтынъ эстелиги ашылувына багысланып уьйкен куллык этилинеди.  Бу ногай белсенли аьрекетшилердинъ ярдамы ман баьри яхшылыклар да озгарыладылар. 
Эльдар Шамигуллович Идрисов оьзин эм яшавын аямай ногай халкына багыслап келеди.

 Д. Джумаева, Карашай-Шеркеш патшалык университетининъ тарих боьлигининъ аспиранты.
Суьвретте: Эльдар Идрисов.