• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Маьне беруьв керек

admin
Май25/ 2018

Дагестан Республикасы Россия субъектлери арасында бириншилерден болып Дагестан Оькиметининъ токтасы ман «Дагестан Республикасында 2018-2020-ншы йылларга патшалык миллет политикасын яшавга шыгарув» деген патшалык подпрограммасын кабыл этип алган», – деген ДР Миллет политикасынынъ министрининъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Татьяна Гамалей.
Онынъ айтувы ман, подпрограммадынъ борышлары Россия Федерациясындагы миграционлык политикасынынъ бас йолларына таянадылар. Сонынъ эсабында ямагатта миллетлер ара катнасувларды оьрлентуьв, мигрантларда эм оларды йолыгатаган аьдемлерде маданиятлар ара аьллесуьв сулыпларын кеплендируьв, ксенофобияга, аьдемлерди миллет, раса туьрлилиги бойынша айырувга карсылык этуьв, мигрантларды орыс тилине окытув, олар турмага келген регионнынъ маданият аьдетлери эм эдап нормалары акында билдируьв бойынша демевлик этуьв соравлары бар.
Соны ман бирге, мигрантлардынъ социаллык эм маданият яктан адаптациясы бойынша юритилетаган ислерге карамастан, олардынъ интеграционлык потенциалы тоьмен оьлшемлерде калады. Сонынъ себеплери патшалык властининъ федераллык, Дагестан Республикасынынъ патшалык власть эм республикадынъ муниципаллык образованиелерининъ ерли самоуправление органларынынъ шет эллер гражданларын социаллык эм маданият адаптациялав тармагында биргелес ортак аьрекетининъ йоклыгы ман байланыслы.
«Халклар ара сулыбынынъ анализи шет эллер гражданларын оларды оьзинде турмага алатаган ямагатка социаллык эм маданият адаптация эм интеграция бойынша уьстинликли ислеви уьшин патшалыктынъ эм гражданлар ямагатынынъ косылысып биргелес куллык этуьви керегетаганын шайытлайды», – деп белгилейди Т.Гамалей. 
Онынъ соьзлери мен, туьзилген миграционлык аьллери патшалыктан да, ямагаттан да шет эллер гражданларын дагестан ямагатына социаллык эм маданият яктан адаптациялав эм интеграциялав тармагында иркуьвсиз эм план бойынша куллык этуьвди, заьлимдей куьш салувды талаплайды. Шет эллер гражданларынынъ орыс тилин, тарихин эм маданиятын, аьдетли яшав туьзилисин сыйлавы эм билуьви социаллык эм маданият адаптация эм интеграциясынынъ хайырлы тармагын туьзуьвдинъ, ерли яшавшылар ман шет эллер гражданлары арасында миллетлер ара эм конфессиялар ара катнасувларды ийгилендируьвдинъ хайырлы алаты болады. 

М.Юнусов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group