Сувгарувдынъ янъы йорыгын кулланып

Авыл хозяйство управлениесининъ 1-нши категориялы специалисти Эльвира Гаджиахмедовадынъ айтувы ман, сувды ямгыр кепте шашып сувгарув йосыгы авыл хозяйство культураларын сувгарувдынъ ийги йосыгы болып калады. Бу йорык оьсимликлердинъ тамырларына сувдынъ табиат йорыгы ман барувын толы кебинде канагатлайды. Сувды ямгырдай этип шашатаган аьлиги замандагы барабан кепли машиналар энъ ызгы технологиялар ман келисли аьлде токтавсыз ийгиленип турадылар.

Мунавдай сувгарув машиналардынъ аьрекетли кепте куллык бажарувы солардынъ тез эм енъил аьлде юриси, исшилер куьшин, сувды эм энергияды экономлавдынъ энъ де ийги тамамларына етисуьви мен байланыслы. 

Сувды ямгырдай шашатаган барабан кепли сувгарув тармакларын кулланув уьшин сувгарув заманында 1 гектарга эсап эткенде исши куьшининъ энъ де киши оьлшеми керегеди, олай дегени 3-6 аьдем-саьат. Сол ок заманда оьсимликлерди тамшы йосыгы ман сувгарув уьшин 28-40 аьдем-саьат керек болады. 

«Сувды ямгырдай шашып сувгаратаган машиналардынъ янъы несиллери соларга киретаган сувдынъ агым оьлшеми тоьмен болувына да карамастан ислеп боладылар. Аьлиги замандагы сувгарув машиналары туьрли диаметрли насадкалары ман оьсимликлерди бир кепте сувгармага эм сувды айлак та увак тамшыларга шанъдай шашыратпага эм сувгарылатаган культураларга зарар этпеске амал береди.

«Бизим табиат-климат баскалыклары эм яз заманларында кургаклык ава аьллеринде сувды ямгырдай шашатаган сувгарув тармаклары авыл хозяйство товарларын аьзирлевшилерге онъыстынъ йойымын тоьменлетпеге эм оьсимликлердинъ онъыс беруьвин арттырмага амал тувдырады», – деп анълаткан «Эдил» КФХ басшысы Равиль Койлакаев.

Ася  Мусакаева.