• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Коьп ийги затларга уьйретти

admin
Май25/ 2018

Биринши занъ, класс саьати, коьплеген ашык дерислер, кызыклы ярыслар, йыйынлар… Сол баслангыш класслардагы доьрт йыл аьлемет болып оьттилер. Эстен кетпес йыллар, йылы эскеруьвлер. Бизим балаларымыз Куьндарув Карасаевнадынъ оныншы выпускы боладылар.  Класстагы аьвлетлер биревлери – тунгыш, биревлери – ортаншы, а кайбиревлери эркин атай-тетей тербиялаган саьбийлер эди. Куьндарув Карасаевна, аьр бир баладынъ эбин тавып, оларды бир тыпак аьел этип тербиялады.
Сыйлы Куьндарув Карасаевна билим дуныясында кырк ети йылдынъ узагында катнасады: йогары категориялы окытувшы, IX окытувшылар съездининъ делегаты, Дагестаннынъ ат казанган окытувшысы, РФ Президентининъ Грантынынъ иеси… Бу баргылар – окытувшыдынъ оьзининъ оьлшемсиз кыйыны ман казанган ислери.  «Бизим яшав кайтадан келсе, кайсы кеспиди сайлар эдинъиз?», – деген соравымызга – «мен оьзимнинъ кеспиме алал», –деген явапты да алдык.
Бизге коьре, окытувшы кеспидинъ ишинде баслангыш класс окытувшысы болув кыйын. Ол оьзи класс етекшиси эм тербиялавшы, окытувшы эм насихатшы болады. 
Психологлардынъ белгилевине коьре: коьп ийги затларды балалар оьзининъ окытувшысыннан алады, ол оларга уьлги.  Бизим балаларымыз Куьндарув Карасаевнадай болып, эткен исине мукаят, билимли, алал дослыкты араларында тутадылар.  Айтпага, окытувшы тек окувшыларын тувыл, бизди – балалардынъ ата- аналарын тыпаклыкка уьйретти. 
Куьндарув Карасаевнадынъ баска иси акында айырым хабарламага да суьемиз. Ол бек аьруьв уйгынлав ислерди де юритеди. Сав педагогикалык аьрекети бойынша неше кызыклы ярыслар, шаралар озгарган.
Энъ бириншилерден болып, ол авылда сексенинши йылларда «Ана куьнин» озгарды.  Мектеб тарихинде калды ол озгарган аталар конференциясы, «Элегант кешлиги», «Аьелде ясуьйкеннинъ орыны» шараларын озгарган. 80-нши йылларда авылда фотограф йок заманда окувшыларын куллык этип Терекли -Мектебке Владимир Уразакаевке, Нефтекумск калага аькетип, окувшыларын суьвретлерге туьсирген. Сол суьвретлер класс альбомында сакланганлар.
Эсимизге тагы да бир вакыт келеди: «развитие речи» деген деристе сочинение яздырар уьшин, бизим балаларымызды уьшинши класста районымыздагы уьлке танув уьйине аькетти. Окувшылар, баьрин де оьз коьзи мен коьрип, бек аьруьв сочинение язганлар. 
Алдымыздагы ВПР сынавларын да, окытувшымыздынъ ярдамы ман, балалар йогары аьлде бердилер.
Буьгуьн газетамыздынъ бетлеринде суьйикли окытувшымызга оьз разылыгымызды билдиремиз эм коьп савбол айтпага суьемиз.
4 «а» класс ата-аналар атыннан Эльмира Адисова, Эма Искабилова.
Карагас авылы.

Суьвретте: К.Сатырова окувшылары ман.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group