• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Уьйкен ис кишкейден басланады

admin
Май28/ 2018

1972-нши йылда Ленин авылында тувган Хайрудин Сейпу увылы Бекбулатов бир заманлар келер, районда белгили предпринимательлердинъ бириси боларман деп ойланмаган. Совет власти беркип, сога 55 йыл эм Совет Союзы курылганлы 50 йыллыгында тувган бала школа заманнан куллыксуьер, шалыскыр, намыслы болмага ымтылган. Ога соьйтип тербияланмага, бир соьзсиз де, атасы Сейпу Сали увылы – Ленин авыл орта школасынынъ 25 йыл узагы таймастан директоры эм сав оьмири бойы сонынъ окытувшысы, ярдам эткен. 
Ол Аьскер сырасында эр борышын кутарып келгенде, элимизде предпринимательство ман аьрекет этуьвге йол ашылган эди. Хайрудин 1996- ншы йылда Ленин авылында оьзининъ биринши байыр туькенин ашады. Сол ок заман ол койлар эм тувар малды да коьп этип саклайды, фермер хозяйствосын да юритеди. Соны ман ол 2014-нши йылга дейим каьр шегеди. 2002-2007-нши йылларда Махачкалада халк хозяйство институтында окыйды эм менеджер кесписин алады. 
2013-нши йыл декабрьде Терекли-Мектеб авылынынъ Эдиге орамында аьли коьплерге белгили болган «Даир» деген азык-туьлик туькенин ашады. Бу туькен район орталыгында азык-туьлик бааларынынъ тоьменлиги, орынласкан ери эм тагы да бир неше онъайлыгы ман баскаланады. 
Предпринимательге энъ баслап керекли хасиет белгилери арасында Хайрудин ис суьерликти, тазалыкты, баьри затта да йорык тутувды, таза намыслы болувды атайды. Бекбулатовлардынъ аьелинде сондай хасиет белгилерин тербияламага, биз йогарыда айтканлай, аталары Сейпу Сали увылы, ис эм яшав сулыбы бай болган аьдем себебин эткен. Ол кишкей увылына онынъ предпринимательлик аьрекетин онълы йолына салмага да уьйкен ярдамын этти.
– Бизим аьелде кишкей заманыннан алып кара куллыктан бирев де ийменмеген. Бала шакта, баска авыл аьдемлериндей, кербиш те кескенмиз, малга да караганмыз, курылыс ислеринде де катнасканмыз, – дейди Х.Бекбулатов. Ол оьзининъ 2 кызы ман кедесин де эрте тургызып, куллык эттирип тербиялайды. 
Онынъ туькенинде бас деп мекан кенълиги, тазалык, товарлардынъ коьплилиги эм туьрлилиги коьзге туьседи. Мундагы азык-туьлик товарлары куьн аралап аькелинип турады. Хайрудин аьли 1 юмага кайдай эм не шаклы азык-туьлик кететаганын биледи. Ол зат ога товарларын эскиртпеске амал береди.
«Даир» туькени уьйкен байрамларга товарларынынъ бааларын туьсирип эм баска акцияларын оьткереди. Айтпага, Янъы йыл алдында, 23-нши февральде келген эр кисилерге, 8-нши мартта – хатын-кызларга тегин эсапта сувенирлер бериледи. Соны ман бирге Хайрудин туькенинде байрам куьнлеринде алдынгы совет йылларындагы суьйикли эстрада йырларынынъ записьлерин йырлатады. Туькенге келгенлердинъ ол, элбетте, коьнъиллерин ийги сезимлерге толтырады. Баска туькенлерде ондай затты коьрмегенмен. Мунда ислейтаган персоналдынъ оьз кийим формасы да бар. Кишкей коллектив татым, «баьри зат та клиент уьшин» деген шакырув астында куллык этеди. 
Хайрудиннинъ хасиет белгилери: таза намыс, оьзининъ айткан соьзинде турув, аьдемге сенуьв. Сол белгилер ога оьзиндей предприниматель йолдаслары ман ислемеге ярдам береди, олар кайсы ерде де ога сенедилер. 
Х.Бекбулатов район еринде бир неше спорт шараларын уйгынламага да аьр заман спонсор коьмегин этеди. 
Эндиги бир-эки соьз онынъ ян косагы Толган акында. Оп ДГПУ-дагы художественно-графикалык факультетин окып кутарган. Ленин авылынынъ орта школасында окытувшы болып ислеген. Аьлиги заманда ол да эрининъ янында туькен куллыгы ман каьр шегеди, неге десе уьйкен туькен – ол уьйкен куллык, мунда аьр бир зат та заманы ман саьаттей иркуьвсиз юрип турмага керек. 

М. Ханов. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group