• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Бас каламызда озгарылаяк

admin
Май28/ 2018

Программада кеспили ногай суьвретшиси Юрий Карасовтынъ живопись эм графикасы, Дагестаннынъ ат казанган саният аьрекетшиси, ногай скульпторы Кошали Зарманбетовтынъ фольклорлык сюжетлары, саният илмилерининъ кандидаты Фатима Коноковадынъ байыр архивиннен ювелирлик кыскаяклылар ярасыклавларынынъ суьвретлери орын табаяклар.
Баска болып, шара бойынша кол усталыгынынъ, аьдетли халк кийимининъ эм художестволык саниятынынъ выставкалары да уйгынланаяклар. 
Презентацияда ногай халк маданиятынынъ эм саниятынынъ белгили аьрекетшилери, артистлери, анъшылары оьз оьнерлери мен боьлисееклер.  Шарадынъ маьнеси эм программасы бойынша тувган соравларды 8 (495) 621-69- 90 телефоны бойынша бермеге болаяксыз. 
cknr7@bk.ru адреси бойынша язылмага боласыз. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group