Аьперим, балалар!

Экеви де тренер-окытувшылары Тимур Елакаевтинъ эм ата-аналарынынъ куьезине баргылы орынларды бийлеп кайтканлар. Базласлар 2 куьн узагына бардылар, сосы куьнлер ишинде бизим кеделер 7 партия ойнаганлар. 
Ислам Бораншы – авыл школасынынъ 1-нши класс окувшысы. Ол сосы турнирдинъ уьстимиздеги йылдынъ февраль айында А.Джанибеков атындагы школасынынъ негизинде оьткен район кезегинде катнаскан эм  2-нши орынды бийлеген, республикалык кезегинде де 1-нши класслар сырасында 2-нши орынды бийледи. 
Муслим болса Бораншы авылынынъ балалар бавына юреди, оны да Т.Елакаев шахматлар ойынына уьйретеди. Ол белгиленген конкурста школага бармаган балалар сырасында 2-нши орынды бийледи. Исламга эм Муслимге  Сый грамота, медаль эм 3 мынъ маьнет акша тапшырылды. Олар баска енъуьвшилер мен бирге 2-3-нши июньде Махачкалада оьтеек шахмат ойынларга шакырылганлар.
Тимур Елакаев Бораншы авылынынъ бир неше несил балаларын  шахмат ойынына уьйреткен. Онынъ окувшылары, элимиздинъ туьрли калаларында оьткен конкурсларда катнасып, дайым да баргылы орынларды бийлегенлер. 
Ислам ман Муслимге  аьли де коьп енъуьвлер йораймыз!

Н.Эрежепова.
Суьвретте: Ислам эм Муслим Боршакаевлер оьз тренерлери мен.