• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Аьр бир окувшыдынъ оьз юлдызы

admin
Май29/ 2018

Шарада тек «5» белгисине окув йылын битирген окувшылардан баска болып, йыл ишинде белгиленген окытувшылар, туьрли спорт, илми-практикалык эм сондай баска шараларда катнасып, уьстинликлерге етискен окувшылар да ортакшылык эттилер. Аьр бир ийги окыган, спорт шараларда алдышылыкты алган, туьрли конкурсларда енъген окувшылар Сый грамотасына, разылык хатларга тийисли этилиндилер.
Ийги атты казанган окувшыларды, окытувшыларды окув йылынынъ ызына ювыклавы ман «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, билимлендируьв управлениесининъ куллыкшысы Кадрия Янполова кутлап кеттилер.
«Юлдызлар парады» окувды ийги билген окувшыларды савгалавдан басланды. Сол ийги тапшырмады мектеб етекшиси Курасхан Ярикбаева этти.  
Окув йылы ишинде белгиленген, кайсы ерде болса да, уьстинликке етискен окытувшыларды мектеб етекшисининъ орынбасары Хадижат Аракчиева Сый грамоталар ман белгиледи. Мектебтинъ ямагат яшавында белсен катнасатаган окувшыларды мектеб етекшисининъ орынбасары Эльмира Суюндикова савгалады. 
Йыл ишинде туьрли олимпиадаларда эм конкурсларда катнасып, йогары дережеде оьз билимин коьрсеткен бир бала да белгиленмей калмады.  Аьр бир куьпке мектеб окувшылары ман аьзирленген концерт коьрсетилди. Кыскаша айтканда, аьр бир окувшыдынъ оьз юлдызы янды.

Г. Сагиндикова.
Суьвретте: шара мезгили.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group