Аьр бир аьдемге анъламлы эм яравлы

Мен Терекли-Мектеб авылынынъ А-Х.Джанибеков атындагы мектебининъ 2-нши классынынъ окувшысыман. Мен ясыма коьре де коьп уьйкен тувылман, сога коьре, коьп уьйкен оьлшемли ийги ислер де эткен йокпан. Тек куьн сайын этетаган ислеримди ак юрегимнен этемен: маршруткада мен олтырганда ясуьйкен аьдемлер минсе, мен турып орын беремен, йолдасларым ман бар затларым ман боьлисемен, окытувшыларымды, ата-анамды тынълайман. Бу баьри этетаган ислерим ийги ислерге киреди  деп ойлайман.
Ийги ислер – ийги соьз, йылы йылмаюв. Меним коьп аьруьв йолдасларым да бар, класс йолдасларым ман да ийги катнайман. Солар да ийги ислер санына киредилер. 
Меним ийги ислерим аьелден басланады. Мен аьелимде ата-анама коьмек этемен. Сол да мени даьвлендиреди. Кишкей бебемди карайман, анама тыншаймага амал беремен. 
Сол куьн сайын этетаган ислеримди мен «Меним ийги ислерим» деген проект бойынша озгарылган шарада коьрсеттим эм биринши орынга да тийисли болдым, оннан алдын да мен «Добрый пленэр» деген савлайроссиялык акцияда катнасып, уьшинши орынга тийисли болган эдим. Сол акция бойынша биз керексинген балаларга туьрли китаплер, ойыншыклар эм сондай баска затлар йыйнадык. Энди бизим сол затларымызды биринши июнь – Балаларды коршалав куьнине багысланган байрамда тапшыраяклар. 
Мени ийги ислер этип ата-анам, окытувшым Юмазиет Айнединовна уьйретип келеди. 
Ийги ислер эткен аьдемнинъ янына да енъил эм куванышлы болады. Аьр бир ийги ис ийгилик пен кайтаягына шек йок. Сонынъ уьшин мен ийги ислер этпеге шакыраман. 
Оьзинъ ийги болмага шалыс, биринши болып, саламынъды бер, коьрерсинъ, тоьгерек ярык, яшамага да тыныш болар.

Лейла  Суюндикова.