• Сегодня: Воскресенье, Ноябрь 28, 2021
  • Буьгуьн: Каты куьн, 28 Караша айы, 2021

Кезекли адабиат журналы

admin
Май29/ 2018

Онда Казахстаннынъ эм Россиядынъ белгили шаирлердинъ, прозаиклердинъ, коьшируьвшилердинъ эм критиклердинъ яратувшылыклары кенъ коьрсетилген. Россия халкларынынъ тиллериннен коьширген Юрий Щербаковтынъ асарлар боьлиги айырым орынды бийлейди демеге керек. Онда казах, калмык, якут, башкир, шешен, ингуш, балкар, татар тиллериннен коьширилген материаллар да аз тувыл. Дагестаннан А.Култаевтинъ, Б.Кулунчаковадынъ, С.Кюребековадынъ, Х-М.Таибовтынъ, М.Ахмедовтынъ эм баскалардынъ ятлавлары эм дестанлары киргенлер.
Бу «Йибек юн» деп аталган альманах Алма-Атадынъ баспа уьйинде уьйкен тиражлы болып шыгарылган.

Яндекс.Метрика