Ай, казларым-кувларым! (балалар уьшин)

Казлар: Ер эдик, мунда аьруьв,
               Кызыклы бек йылга сув.
               Суьнъгип-суьнъгип аламыз,
               Балык-бака кувамыз.

Иеси: Сизди излеп юремен
           Сув ягадан, авлактан.
           Бар ма экен, сав ма экен,
           Кыйналаман мен ойдан. 

Казлар: Кыйналмашы ой-ойлап,
               Боьри-туьлки эш батпас.
               Какылдармыз вай-вайлап,
               Бирев бизге янаспас.

Иеси: Шипийлейин алганем,
           Саьвдегерден калада.
           Куьн сайын куьезленем,
           Оьскенсиз кув далада.

Казлар: Оьскенмиз биз, еткенмиз,
               Куьез, абай, беремиз.
               Тар муьйисте энгенмиз,
               Энди кенълик суьемиз.

Иеси: Ай, казларым-кувларым!
           Сув ортадан шыкшынъыз.
           Аман-эсен, казларым,
           Тизилисип кайтшынъыз.

Казлар: Кыстамашы, абамыз,
              Тоймаймыз ша коьк сувга.
              Шапыр-шупыр юзип биз,
              Кешикпеспиз аксамга.

Иеси: Ай, казларым-кувларым!
           Келипсиз ше кеш калмай.
           Нава йойып, мен турдым,
           Сыгалап карай-карай.

Казлар: Кайтармыз деп айттык ша,
              Биз тынълавлы казлар ша.
              Куьн узагы шомылдык,
              Эм де айлак ашыктык.

Иеси: Ас берейим ажбайдан,
           Какылдасып ашанъыз.
          Танъла тагы кыр бойда
          Ваьре, саклык сакланъыз.

Казлар: Ашап-шоьплеп тойдык-ав,
             Не даьмли бу ас туьйир.
             «Сак бир Алла», –  деймиз-ав,
             Кайгырмашы бир туьйир.

А. Капланов, Эдиге авылы.