Шоьлимизди ярататаган эди

Шарады музей директоры Каирбек Бальгишиев ашты эм юритти. Ол йыйылганларга кыска кепте В.Коренякодынъ яшав йолы, онынъ илми куллыклары акында хабарлады. Аьлим Ногай районында биринши болып археология казув ислерин баслаган. «Баслап ол Ногай шоьллигине 1993-нши йылдынъ язында Москвадагы Куьнтувар музейининъ фотосуьвретшиси Евгений Желтов пан келген. Оларды районга ол замандагы яс ногай аьлими Ахмет Ярлыкапов алып келген эди. К.Бальгишиев кешлик катнасувшыларына В.Коренякодынъ Ногай районында туьскен суьвретлерин слайдлар аркасы ман коьрсетти. 
Кешликте «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, район орталыгынынъ яшавшылары Асият Манкаева, Нарбийке Муталлапова, Абрек-Заур Лукманов, Тагир Акманбетов, С.Батыров атындагы саният мектебининъ окытувшысы Мукминат Отевалиева, район балалар оьнер уьйининъ методисти Саида Картакаева, бу сыдыралар авторы Кореняко акында йылы эскеруьвлери мен боьлистилер. 
Б.Ярлыкапов В.Коренякоды ол районга биринши кере келгеннен алып таныйтаганын билдирди. «Оьз исининъ специалисти, бай коьнъилли аьдем, ийги дос эди», – деп белгиледи онынъ акында Б.Ярлыкапов.
Ол замандагы Ногай район администрация аькимбасынынъ орынбасары Асият Бадиевна Манкаева онынъ 1995-нши йылда биринши археология казув ислерин юритпеге келгени акында айтты. «Ол сол йыл язда район етекшиси Аскерхан Мусаевич пен келип танысты, ортак тил тапты эм Сылув-Тоьбе авылы ювыгындагы тоьбеди казып баслады. Район администрациясы ога техника, карыж, аьдемлер мен коьмегин этти. Бек терен билимли, йогары эдаплы, аьдемшилик маданияты дайым оьрде болган аьдем эди Владимир Александрович», – деди А.Манкаева.
«Ол бизим уьйде де конакта болган. Владимир Александрович тек уьйкен аьлим тувыл, ол соны ман бирге уьйкен дос эди. Онынъ анъсыздан тайганын эситкенде, коьнъилимизди уьйкен кайгы бийледи», – деди оьз эскеруьвлеринде Нарбийке Арслановна. 
«Сол 1995-нши йылда мен, А.Джанибеков атындагы орта мектебининъ тарих окытувшысы, оьз окувшыларым ман Владимир Александровичке тоьбеди казувда ярдамластык», – деди А-З.Лукманов.
Тагир Акманбетов 2015-нши йылда В.Кореняко эм В.Малышев пен бирге Таьтли-Булак авылы янында 15 сарматлар оьликлерин белгилегенлерин айтты. «Владимир Александровичтинъ дослары бек коьп эдилер. Олар язсынлар, онынъ акында эскеруьвлердинъ бир йыйынтыгын шыгарайык», – деп кенъес берди Т.Акманбетов. 
Суьвретши Мукминат Отевалиева В.Кореняко олардынъ уьйинде де сыйлы конак болганы акында эскерди. «Оны ман хабарлаган сайын коьнъилинъе нур тоьгилгенин сезесинъ. Сондай да зейинли каьмбил эм бир муьшеси мен де коькирексимейтаган бек тербиялы аьдем эди. Онынъ кайдай уьйкен планлары болганлар!..» – деди М.Отевалиева. 
Саида Картакаева болса, кайтип оьзи мен бирге Унцукуль авылыннан окыган студент йолдаслары арасында Владимир Александровичтинъ атасын (Кореняко Дагестанда Унцукуль авылында тувган) излестиргени акында хабарлады.
Бу сыдыралардынъ авторы В.Кореняко ман музей директоры К.Бальгишиев уйгынлаган биринши археология ислери акында хабарлав ниет пен бир куьн узагында сонда катнасканы акында айтты. «Мен аьлим мен хабарласаятып, бизим шоьлимиздинъ тарихи акында сорадым. Ол мага кызыклы эм терен билимли явабын берди. Сонъында Владимир Александрович Каирбектен мага неше кере де саламын йиберген. Ол бек капылыстан кетти. Мен оны таза намыслы аьдем, оьз кесписин терен билген эм бек суьйген аьлим деп таныганман», – деди бу сыдыралардынъ авторы.
Кешликте ногай шаири, окытувшы Венера Кидирниязова, окытувшы Мархаба Мусаурова да катнастылар.

М. Ханов.
Суьвретте: музей кешлигинде.