• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Куьн сайын – китаплер эм балалар

admin
Май31/ 2018

Онынъ кайнанасы Мархаба Саллыбаева коьп йыллар узагында китапхана куллыкшысы болып, халкына оьз пайдасын берип келген. Кельдиханга ол коьп яктан ийги коьрим де, маслагатшы да, насихатшы да болган. Оьзининъ айтувы ман, оны бу ис орынга олтырткан да – ол. 
Кельдихан оьз кесписин бек суьйип бардырады. Ол коьп шаралар уйгынлайды. Бир язувшыдынъ, шаирдинъ де мерекеси белгиленмей калмайды, юма сайын аьр бир балалар уьшин язган язувшыдынъ мерекесине онынъ язган китаплериннен выставка аьзирленеди. Сога мен оьзим де шайыт болдым. Ярасык балалар китапханасынынъ меканынынъ бир боьлмесинде язувшылардынъ туьрли туьсли китаплери коьрсетилип койыпты.
Кельдихан Абдулла кызынынъ билдируьви мен, кишкей балалар ман ислемеге бек кызыклы, олар ман оьзинъ де балалар дуныясына, окыган китаплери акында хабарлаганда, эртегилер дуныясында да болып келесинъ. 
Буьгуьнлерде Кельдихан бу ис аьрекетин бардырганлы оьмирдинъ шерик заманынынъ кайтип кеткенин де анъламай калганы акында айтады. 
– Коьп ийги ис йолдасларымыз да бар эдилер, сол ясуьйкенлер бизге ийги насихатшылар да болдылар, исимиздинъ сырларын да айттылар. Мен бу куллыкка биринши кере келгенде мени Рабият Копуштаевна Амангазиева йылы йолыкканы эсимде, аьли де ис аьрекетимди тыпак коллективте бардыраман, бир-биримизге дайым маслагатлар берип, яхшылыгымызды, кайгымызды боьлип турамыз, – дейди К.Саллыбаева. 
Кельдиханнынъ ис йолдаслары арасында да сый-абырайы бар. Ол оьз аьелинде сынъар увылды тербиялайды. Баьри сеними де, тилеги де, тиреви де увылы Тимур болады. 
Кеспи байрамын Кельдихан ис йолдасларынынъ тоьгерегинде йылы йолыкты. 

Г. Курганова.
Суьвретте: Кельдихан Саллыбаева ис аьрекетинде.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group