• Сегодня: Четверг, 30 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Навруз айы, 2023

Ис орынын ярасыклап келеди

admin
Май31/ 2018

Эсимде, оьткен йылдынъ ызгы куьнлеринде ол ногай адабиатынынъ ынжы тасы Фарида Сидахметовадынъ мерекесине багысланып озгарган кешлиги кайдай ярасык эм кызыклы болып озганы акында ис йолдасларымнынъ айтып кутаралмаганы. 
Айгуль кесписине коьре – окытувшы. Ол Терекли-Мектебтеги, бир неше йыл узагында уьстинликли аьрекетин бардырган, Хасавюрт педагогикалык колледжининъ филиалын уьстинликли окып битирген. Оннан сонъ оьзининъ окытувшылык ис аьрекетин Ногай районынынъ Кумлы авылында баслаган. 
Айгульдинъ айтувына коьре, окытувшыдынъ кесписи де янына якын эм суьйикли эди. Тек бактысы оьзи сайлагандай болдырмады. Ол буьгуьнлерде китапхана куллыкшысы болып ислейди. Суьйинишке бу ис орын да янына якын болып тийди. 
Айгульдинъ акында район орталык китапхана етекшиси Сабират Казгерей кызы Абубекерова да ийгилик пен айтады. 
Айгуль ийги ис аьрекетин бардырганы уьшин бир неше кере Сый грамоталар ман савгаланган. Бу йылгы кеспи байрамы ога боьтен де баалы болды. Ол ДР Маданият министерствосыннан ийги ис аьрекети уьшин Сый грамота ман савгаланды. 
Айгульдинъ аьли де мырадлары да, ис аьрекетин кызыклы этуьв планлары да аз тувыл. Ол бир неше йыл артта «Йылдынъ энъ ийги китапхана куллыкшысы» деген район кезегинде оьткен шарада да катнасып, савгалы биринши орынга шыккан эди.  Айгуль Батыровадынъ уьстинликлери аз тувыл. Ол оьзининъ терен билимин «Ногай Эл» радиосында белгили шаиримиз Салимет Майлыбаева озгаратаган «Уьйренейик ногайша» деген радиоберуьвинде де белсен катнасады, бир неше кере сонынъ да енъуьвшиси болган. Оьзи де бир йыл да тувган тиллер куьнине багысланган шарасын озгармай калмаган. «Тувган тилимиз – бизим байлыгымыз» деп, Айгуль тилди пропагандалаган шаралар озгарады. 
«Наьсиплидинъ эки яхшылыгы бир келеди», – дейдилер бизим ногай халкымызда, Айгуль кеспи байрамын да суьйикли ис орынында йолыкты, сол исти уьстинликли бардырганы уьшин Сый грамота да алды. Ак юрегимизден сол шатлыклары ман, уьстинликлери мен кутлаймыз, алдыда аьли де кызыклы шаралар да уйгынлаганын карап турамыз.

Г. Сагиндикова.
  Суьвретте: Айгуль Батырова.         

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group