• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Уьйкен уьстинликлери – алдыда

admin
Май31/ 2018

Янъыларда мектебтинъ 10-ншы класс окувшысы Байгерей Шураев орыс тили бойынша Савлайроссиялык окувшылар олимпиадасынынъ регионаллык кезегинде 2-нши баргылы орынды эм 30 мынъ маьнет баргыды казанган. Ога ЧР билимлендируьв министри атыннан Диплом тапшырылган. 
Байгерейдинъ сондай уьстинликке етисуьвинде онынъ атайы Мурат-Али Кази-Герей увылы ман тетейи Роза Антип кызынынъ уьйкен уьлиси бар демеге керек. Олар онынъ коьнъилинде кишкейлей окувга, иске суьйимликти тербиялаганлар. 
Байгерейдинъ окувдагы етимислери, куллыксуьерлиги, тербиялыгы ман авылдаслары да куьезленедилер. Ол эндигиден армаган да ердеслерин оннан да уьйкен уьстинликлери мен кувандырар деп сенедилер. Олар аьр заман да халкымыздынъ талаплы яс несиллерининъ етимислери мен оьктемсийдилер. Сондай ясларымыздынъ коьп болганы миллетимиздинъ сакланувына, оьрленуьвине берк негиз болады. 

А. Карасаев, Шешен Республикасы, Воскресеновское авылы.
Суьвретте: Б.Шураев ЧР билимлендируьв  министри И.Байхановтынъ колыннан савга алган аьсеринде. 

 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group