• Сегодня: Среда, Декабрь 8, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Карагыс айы, 2021

Ясуьйкенге сый эттилер

admin
Май31/ 2018

Байрам уйгынланган аьдемлер оьзлерин наьсипли этип санайдылар, олардынъ халкы уьшин эткен уьлислерин эслеринде тутатаганын, мутпайтаганын анълайдылар. Сондай байрамды Ногай районынынъ Кумлы авылында 2018-нши йылдынъ 9-ншы май куьнинде ис ветераны Аминат Муслимовна Кожаевага социаллык куллыкшылары уйгынладылар. Шатлыклы митингте Уллы Аталык согыс ветеранларын эм согыс урыслардынъ катнасувшыларын, согыс йылларда тувганлар, (олардынъ сырасына ис ветераны Аминат Муслимовна да киреди) кутлав оьткен заманда, ис ветеранын уьйинде аьлемет савга карап туры эди. 9-ншы май куьнинде савлай элимиз Уллы Енъуьвди байрамшылайды. А бизим сыйлы авыл ясуьйкенимиз Аминат Муслимовнадынъ да сол эстеликли куьни мен тувган куьни де бирге келеди. Бу йылдынъ 9-ншы май куьнинде авыл ясуьйкенине 83 яс толды.
 Социаллык куллыкшылары Асият Булатова, Сабират Аджатаева, Кунбийке Кокешова, Нарбийке Кокозова, Зумруд Исаева ман бирге ясуьйкеннинъ уьйинде шынты байрамын уйгынладылар. Аминат Муслимовна авыл паркында оьткен шатлыклы шарада болган мезгилде, социаллык куллыкшылары онынъ уьйин эм азбарын йыйыстырып, туьрли зияпетли сыпырасын туьзип, оны уьйинде ак юректен кутлавлар ман йолыктылар. Ис ветераны Аминат Муслимовна уьйиндеги конаклар ман йолыгыска бек суьйинди. Ол оьз ярдамшыларына ийги савга уьшин уьйкен юрек разылыгын билдирди, олар суьйиниш, наьсип эм ден савлыгын арттырганлары, мундай байрамнан сонъ он йылларга ясарганын айтты. 
Кумлы авылында аьрекет этетаган социаллык куллыкшыларына этип келген кыйыны уьшин уьйкен савбол айтамыз. Ясуьйкен аьдемлердинъ акында шынты каьр шегуьви оларга бу яшавда дайым сый коссын, ясуьйкенлерди сыйлавлары баьрисине де коьрим, уьлги болып келсин.

Х. Бурумбаева, Кумлы авыл яшавшысы. 
Суьвретте: социаллык куллыкшылары ис ветераны ман йолыгысув мезгили. 

Яндекс.Метрика