• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Тамбыз айдынъ 1-нши куьни — Балаларды  коршалав  халклар ара  куьни

admin
Июнь01/ 2018

Балалык – аьр аьдем яшавында аьлемет шак, яркын бояклар ман эм ой-ниетлер мен толган кызыклы дуныя. Бизге, ясуьйкенлерге, бу байрам биз аьр баладынъ яшавы, ден савлыгы эм бактысы уьшин яваплы экенимизди эм олар оьзлерин сенимли коршаланган этип сезсин, яшавга ийги абыт алсын уьшин баьрин де этпеге кереклигимизди эске салады.

Бизим районда коьп оьнерли балалар бар: музыкантлар, суьвретшилер, спортсменлер, окув сабаклары бойынша олимпиадалар, туьрли конкурслар, фестивальлер, ярыслар енъуьвшилери. Оьз аьрекети бойынша, ян суьерлиги мен бизим балаларга оьз оьнерлерин оьрлендирмеге, эстетика яктан олардынъ анъ-акыллыгын байытпага коьмеклесетаган баьрисине де оьз разылыгымды билдиремен.

Ама бала уьшин энъ маьнели – ол берк, татым аьел. Бир социаллык институт та ата-ана уьйининъ суьйимлигин, каьр шегуьвин эм йылувлыгын этип болмас: мунда, энъ ювык эм суьйикли аьдемлер тоьгерегинде, баладынъ касиети, савлыгы эм анъ-акыллыгы кепленеди.

Районнынъ яс яшавшыларына суьйинишли, кайгысыз, наьсипли балалыкты йорайман. Аьр уьйде бала куьлкиси эситилсин, юзлери куьлемсиреп яйнасын.

Байрам ман сизди, аявлы балалар, сыйлы ата-аналар, атайлар эм тетейлер!

М. Аджеков, 
«Ногайский район» МО администрация аькимбасы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group