Завыклы бизим шатлык

2018-нши йылдынъ биринши январиннен алып Ногай районда бу куьнге дейим 96 саьбий тувган (сол санда 50 кеде эм 46 кыз балалар). Ногай район бойынша ЗАГС етекшиси Барият Ярикбаевадынъ айтувына коьре, бу сан бизим коьнъилди коьтермейди. Оьткен йыллар ман тенълестиргенде, тувган балалар саны бес айга аз болады. Тек алдыда аьли де заман бар, бизде сеним де бар.

Г. Сагиндикова.