• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Завыклы бизим шатлык

admin
Июнь01/ 2018

2018-нши йылдынъ биринши январиннен алып Ногай районда бу куьнге дейим 96 саьбий тувган (сол санда 50 кеде эм 46 кыз балалар). Ногай район бойынша ЗАГС етекшиси Барият Ярикбаевадынъ айтувына коьре, бу сан бизим коьнъилди коьтермейди. Оьткен йыллар ман тенълестиргенде, тувган балалар саны бес айга аз болады. Тек алдыда аьли де заман бар, бизде сеним де бар.

Г. Сагиндикова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group