• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

От – кавыфлы явлардынъ бириси

admin
Июнь07/ 2018

2015-нши йылдынъ караша айынынъ 15-нши куьнинде Россия Федерациясынынъ Премьер-министри Д.Медведев «О противопожарном режиме» (№390 (25 апрель 2012 йыл)) токтасына туьрленислер киргистилген. Сол токтаска коьре, авыл хозяйстволык ерлерде, йолдынъ бойындагы, темир йолга ювык ерлерде… курыган оьленди якпага ярамайды. Боьтен де язлык шакларда былтыргы оьлен тез курыйды эм кишкенекей ушкыннан да янмага амырак болады. Куьшли елли куьнлер бек кавыфлы боладылар. Курыган оьлен янса, соны тымдырмага да бек кыйын. Сол оьленнинъ янувы савлай авылга да от туьсирмеге болады. 
От ерге де кавыфлы болады. От янган ер ети йыл узагында янъырады. 
От туьсуьвден сакланар уьшин, каравсыз янган отты калдырмага ярамайды. Уьйшиликте шыгатаган кокысларды да тийисли йорыклар ман, айырым белгиленген ерде якпага керек болады. Сол аьрекет уьйлерден 50 метр армаган ерде бардырылмага керек. Эсинъизде тутынъыз – эгер от ягувда тийисли йорыклар тутылмаса, административлик эм уголовлык яваплыкка тартылмага боласыз. 
Южно-Сухокумск каласы, Тарумов эм Ногай районлары бойынша 7-нши номерли алдын шалув иси эм тергев аьрекетининъ боьлигининъ куллыкшылары ямагат пан, тийисли службалар эм ведомстволар ман биргелес куллыклары язлык-яз шакларда от туьсуьвге карсылык этип болаягына сенедилер.

А. Анваров, боьлик етекшисииш ислер службасынынъ подполковниги.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group