• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Бийикликке оьспеге ниет болса

admin
Июнь09/ 2018

Тенъиз де кишкей йылгалардан басланады. Соьйтип аьдемнинъ яшавы да. Билим дуныясына сокпакты аьдем мектебтен баслайды. Оннан сонъ аьр ким де оьз йолын сайлайды.
Бизим буьгуьнги хабарымыз – билимли, талаплы ногай ястынъ акында. Йогарыда айтылганлай, бу яс, оьз мырадына шалысып, тармасып, сайлаган кесписине ие болды. Аьперим!  Сондай яслар бизде коьп деп айтпага да  боларсыз. Тек бизим хабарымыз кызыклы. Азамат Баймурзаев  былтыр, шет элинде билим алып, оьзи сайлаган кесписининъ иеси болды. Шет эли дегенимиз – ол Англияда билим алган. Бу куьнлерде ол сайлаган  кесписи бойынша Грозный каласында  Роснефть боьлигинде оператор болып аьрекет этип баслады.  А сол сокпагын Грозный каласындагы патшалык университетинде  басланган эди. Шелковской районынынъ Воскресеновское  авылынынъ мектебин  алтын медалине тамамлап, талаплы яс университеттинъ физический боьлигине  туьседи. Университетте  бир аз окыган сонъ, ийги окыйтаган студентлерди айырып,  Англия элине  окымага йибередилер. Сол 140 студентлердинъ арасында  бизим ногай яс та болады. 
Мектебте шет эллер тили окылмаганнан себеп, Азаматты баслап  Ньюпорт калага йибередилер, эм ол онда тогыз ай англис тилди уьйренип баслайды. Сонъ Брайтен калага физика сабагыннан билимин оьстируьв мырат пан  уьш йыл окыйды.  А магистратурады Абердин каласында  (Шотландия еринде)  эки йыл окып тамамлайды.  Соьйтип, талаплы яс оьз алдына салган  мырадына етеди. 
Энди ногай яс, алган билимин яшавга эндирип, уьйкен йолга абыт алды деп айтпага болады. 
Азамат ясымыз келеекте де оьз исинде йогары етимислерге етисер деп уьмитленемиз. Азаматтынъ  яшав йолы уьйкен эм  кенъ, дослары, ювыклары коьп болсын. Сондай аьвлети болганы – ата-анага да уьйкен куьез. 
Ногайлар, биз де, Англия элинде билим алып келген йигитимиз бен оьктемсимеге боламыз. Йолынъ дайым  ашык болсын, Азамат!   

Я. Дильманбетова, Шешен Республикасынынъ Воскресеновское авылынынъ яшавшысы.
Суьвретте: Азамат Баймурзаев.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group