• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Туркия элинде

admin
Июнь09/ 2018

«Быйылдынъ 29-ншы апрелинде Туркиядынъ ногайлар  ямагатшылыгы мени конакка шакырды. Стамбул аэропортында мени Асав Султанбеков йолыкты, эм биз экевимиз Анкарага йолландык. Туркия элине келуьвимнинъ энъ маьнелиси – Анатолияда ашылаяткан Халклар ара лицейде бурынгы ногай йырларын йырлав. Бу ийги ой-ниет Асав Султанбековтыкы эди, ога бек разыман, мага сый-оьрмет этип, сонда катнаспага болатаганын билдиргенге. Онынъ ашылувына барып, Асав Султанбеков пан концерт береекпиз. Экиншилей, Туркия элинде озатаган сайлавларда ногай йигити Седат Гёнджу ортакшылык этеди, ога оьз коьмегимизди этпеге, ондагы ногайлар арасында бу ясты коьтергишлемеге тилек салув мырадымыз бар.
Сонынъ арасында бурынгы Эски-Шехир каласында озаяк «Кырым кешеси» деген шарасында ортакшыламага шакырдылар. Сол калада Кырымнан келгенлердинъ оьз ямагатшылыклары бар экен.
Рамазан айы кутылган сонъ, мен Туркияда озгарылаяк Сабантойга да бараякпан. 
Алибий Романов – бизим ногай халкымыз арасында уьйкен сыйы болган, зейинли, оьнерли, оьз Элин суьйген патриот ясымыз сондай байырлы орынды алып, ашык юрекли аьдемлеримиз арасында ол – биринши сыраларда. Онынъ домбырады ясав, онда ойнав, йыр йырлав яктан оьнерли окувшылары сав дуныяга яйылар деп сенемен.

В. Кидирниязова.
Суьвретлерде: А.Романов.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group