Ногай районынынъ аькимбасы яшавшыларды Россия куьни мен кутлайды

Ногай районынынъ сыйлы яшавшылары!
«Ногайский район» МР администрациясы сизди ак юректен патшалык байрамларынынъ бириси – Россия куьни мен кутлайды. Бу куьн, миллет бирлигининъ эм Элимиздинъ аьлигиси уьшин, ортак яваплылык куьни болады. 
Россия куьни яс байрамлардынъ бириси болады. Сол аз заманнынъ ишинде, яс Россия элинде яшавды ийгилендирер уьшин, алдышы державалар араларында тийисли орынга шыгарар уьшин, коьп затлар этилгенлер. Бу байрам Россиядынъ коьп оьмирлик тарихин, баалыгын коьрсетеди. 
Россияншылар оьз элимиздинъ бойсынмаслыгын кайсы заманларда да яклап келгенлер. Россия дайым да кайдай кыйын аьллерден де оьктемлик пен шыгып болган. Буьгуьн бизим аьр биримиз Россиядынъ куваты, бактысы – биз аьдемлер экенин аян коьреди. Биз тарихке таянып, оьз ойларымызды беркитпеге, бар байлыкты, аьдетлерди оьрлентпеге борышлымыз, оьз ыхтыярларымызга да яваплылык пан карамага керекпиз. 
Россия куьни мен, сизди баалы ердеслер! Аьр биринъизге ден савлык эм онъайлык! Бизим элимизде татымлык, макулласув эм бирлик болсын. 

М.Аджеков, «Ногайский район» МР аькимбасы.