• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Онынъ бас маьнеси – эмишлик

admin
Июнь13/ 2018

2001-нши йылда Россия Президенти Владимир Путин Россиядынъ патшалык суверенитети кабыл этилинген куьнге багысланган шатлыклы шарада соьйлеятып: «Бу документтен алып, янъы тарихимиздинъ эсабы басланган. Гражданлар эркинлигине эм законнынъ бийиклигине таянган демократиялык патшалыктынъ тарихи. Онынъ бас маьнеси – ол уьстинлик, гражданлардынъ берекети эм эмишлиги», – деп белгилеген.

Сол себептен буьгуьнлерде Россия куьни патриотизмге негизлене берип, Тувган Элимиздинъ аьлигиси эм келеектегиси уьшин миллет бирлесуьвимиздинъ эм ортак яваплылыгымыздынъ белгисине айланады. 

2000-2010-ншы йыллар ишинде власть вертикали туьзетилген, гиперинфляция тысавланган, экстремизм эм терроризмнинъ де елке суьеги сындырылган, халктынъ яшав оьлшеми де алдынгыдай осал тувыл. Дурыс, элимизде эндиги де шешилмеге тийисли бек коьп маьселелер бар. Солардынъ маьнесин Россия Президенти Владимир Путин быйылгы май указларында тагы да белгилеп коьрсеткен.

Россия куьни – ол закон эм дурыслык негизинде эркинликтинъ, гражданлар тынышлыгынынъ эм макулласувлыгынынъ байрамы. Бу байрам – бизим миллет бирлесуьвимиздинъ эм Тувган Элимиздинъ аьлигиси эм келеектегиси уьшин ортак яваплылыгымыздынъ байрамы.

Россия коьп оьмирли уьйкен бай тарихи болган куватлы эл деп саналады. Оьзининъ тарих йолында ол коьп согысларды, власть авысувларын эм сондай баска кыйынлыкларды бактысыннан коьширген. Тек элимиз сога карамастан биревге де бир де бойсынмаган эл болып калады эм оьз йолы ман оьрленеди. Россиядынъ уллы маданият эм тарих асабалыгы бар. Биз оны ман оьмир бойы куьезленемиз эм оьктемсийсиз!

Сол себептен, РФ Президенти В.Путин алдыдагы йолымызды дурыс белгилеген, бойсынмаслыгымыздынъ бас маьнеси уьстинлик болмага тийисли.

Байрамынъыз хайырлы болсын!

М-А. Ханов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group