• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

2018-нши йыл – Кавыфсызлык маданиятынынъ йылы

admin
Июнь19/ 2018

Келеяткан йыл озгармага ойласылган шаралар сырасы патшалык власть органларынынъ, ерли самоуправление органларынынъ, организациялардынъ эм яшавшылардынъ туьрли аьрекетлеген тармакларында кавыфсызлыктынъ маданиятын коьтергишлевге, аьдеттеги тыскары аьллердинъ алдын шалув эм тайдырув биргелес патшалык тармагынынъ оьрленуьвине янъы куьш беруьвге каратылган.

2018-нши йылда кавыфсызлык маданиятынынъ йылы бойынша савлай элимизде билдируьв – алдын шалув шаралар, ашык эсиклер куьни эм кавыфсызлык дерислери оьтеек. Мунда катнаспага патшалык власть органларынынъ, бизнес эм баска референтли куьплер ваькиллери шакырылаяк.

Уьстимиздеги йылда алдыга салынган маьнели борыш– яшавшыларды уьйшиликте эм баска яшав аьллерде, табиат казалар эм техногенлы авариялар аьллеринде оьзин тийисли кепте юритпеге уьйретуьв. Яшавшылардынъ баьри куьплери сырасында – школада аьли окымайтаган балалардан алып ислемейтаган гражданларга дейим кавыфсызлык маданиятын кеплендируьвге бас маьне бермеге эм оны аьрекеттинъ негизине алмага тийисли. Аьр бир аьдемде оьзи яшаган регионнынъ баскалыкларыннан тура эм кавыфлы истинъ себеби болмас уьшин тийисли билимлери болмага керек. Эгер инсан аьдеттен тыскары аьлге туьскендей болса, оьзине эм касындагыга биринши ярдам этип билмеге тийисли. Оннан оьзгелей, аьр бир аьдем аварийный эм экстренный службалардынъ телефонларын билмеге керек. 

Россия МЧС-сы баска ведомстволары ман биргелес 2030-ншы йылга дейим яшавшыларды эм ерлерди аьдеттен тыскары аьллерден коршалав Россия Федерациясынынъ патшалык политикасынынъ негизин эм 2030-ншы йылга дейим от туьсуьв кавыфсызлыгын эм сув объектлерде аьдемлердинъ кавыфсызлыгын, аьдеттен тыскары аьллерден яшавшыларды эм ерди коршалав эм гражданлык коршаланувынынъ стратегиясын оьрлендируьвди яшавга шыгарады.  Савлайроссиялык команда штаблы уьйренуьвлер, кавыфсызлык айлыклар, уллы халклар ара базласлар, эрклик эм кеспи усталык конкурслар оьтеек. 

Кавыфсызлык маданиятынынъ йылын озгарув яшавшыларда яшав аьрекетинде кавыфсызлык бойынша теория билимлери оьрленуьвге, солай ок баьри власть органларынынъ специалистлери мен аьдеттеги тыскары аьллерде яшавшыларды коршалав соравы бойынша сулып алувга демевлейди.

А. Ярлыкапов,

«Ногайский район» МР администрациясында ГО ЧС бойынша бас специалисти.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group