• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Россияда биринши кере

admin
Июнь19/ 2018

Каспийск каласындагы «Анжи Арена» стадионында дуныя чемпионатынынъ трансляциясы уйгынланаяк. Мунда ян авырувшылар уьшин уьйкен экран эм олтырмага ерлер аьзирленген. Белгиленген стадионда куьн сайын чемпионаттынъ бир матчын коьрсетпеге планга алынган.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group