• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Мектебин данъклаяк окувшылар

admin
Июнь19/ 2018

Ярасык кепте безекленген залдынъ сахнасына, йогары белгилерге окыган окувшылар шакырылдылар. Олар окытувшыларынынъ, ата-аналарынынъ куьезленген назарлары астында, каты карс кагув ман сахнага коьтерилдилер. Мине – мектеб оьктемлиги. Белгиленген шарады окувшылар Нурадил Маликов эм Рукият-Ханум Акимова юриттилер. Бас деп соьз Кадрия атындагы школадынъ етекшиси Альфия Акимовага берилди:
– Бизим окувшылар окувда, спортта оьзлерининъ уьстинликлери мен мектебимизди данъклайдылар. Бас деп тыныш болмаган куллыкты бардырган сыйлы окытувшыларга кеспи аьрекетинде йогары етимислерге еткенлери уьшин разылыгымды билдиремен. Солай ок окувшылардынъ уьстинликлерге етисуьвинде ата-аналарынынъ да уьйкен уьлиси бар. Окув йылын 478 окувшылар тамамладылар, олардынъ сырасында 57-си йогары белгилерге окыйдылар. Олардынъ атлары школамыздынъ алтын язувына киргенлер. 
Буьгуьн мунда туьрли республикалык конкурсларда эм олимпиадаларда баргылы орынларды бийлеген окувшылар да белгиленмей калмады– «Келеекке абыт» конкурсынынъ эм «Пифагор» республикалык олимпиададынъ енъуьвшиси Н.Маликов (етекшилери З.Оракова, И.Валиева), Савлайроссиялык сочинениелер конкурсынынъ республикалык кезегининъ енъуьвшиси Р.Акимова (етекшиси Э.Аубекерова), Узаир Узаиров Кадриядынъ мерекесине багысланган конкурсынынъ енъуьвшиси (етекшиси С.Мамутова), Экология бойынша окувшылардынъ Савлайроссиялык олимпиададынъ республикалык кезегининъ енъуьвшиси А.Шураева (етекшиси Э.Савкатова), «Ясларды илмилер тамакландырады» республикалык конкурсынынъ енъуьвшиси А.Махмудова ( етекшиси З.Оракова), «Пифагор» эсап бойынша республикалык олимпиададынъ савгашысы Д.Мамутов (етекшиси И.Валиева), «Пифагор» республикалык олимпиададынъ савгашысы А.Кульманбетов (етекшиси М.Бегендыкова). Бу окувшылар ДР Билимлендируьв министерствосынынъ Сый грамотасы ман савгаландылар. Оларга эм етекшилерине савгалар да тапшырылды. 
Алдышы окувшылардынъ ата-аналарына Разылыкты баслангыш класслардынъ завучы К.Махмудова, ортаншы класслардынъ ийги окувшыларына окув бойынша етекшидинъ орынбасары З.Оракова эм уьйкен класслардынъ алдышы окувшыларына Сый грамоталарды А.Акимова тапшырмага шакырылдылар. 
Окытувшыларга багысланган йырды 7-нши класс окувшысы А.Махмудова йырлады. 
Кадрия атындагы школадынъ куллыкшылары «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы М.Аджековка зейинли балаларды коьтергишлейтаганы уьшин уьйкен савбол айтадылар. 

Н. Кожаева.
Суьвретте: Кадрия атындагы школадынъ алдышы окувшылары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group