• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Янымызга якын балалар бавы

admin
Июнь19/ 2018

Коьплеген йыллар балалар бавын Гульфира Айнадиновна Ильясова етекшилейди. Онынъ етекшилеви астында «Шолпанда» туьрли шаралар, ойынлар озгарылады. Бизим балаларымызды мунда аьр заман суьйимге орайдылар.
Тербиялавшылар оьз куллыкларын саьбийлердинъ ден савлыгын берклендируьвге, билимлерин оьстируьвге каратадылар. 
Бизим балалар «Шолпан» балалар бавында биринши билимлер алып, мектебке бармага аьзирлендилер. Саьбийлер буьгуьнлерде коьп затларга уьйрендилер: бийип те, ясап та боладылар, аьриплер мен де таныс. Бир соьз бен, олар мектебке бармага аьзир, сол зат  бизим, ата-аналардынъ юреклерин рахатландырмай, куьезлендирмей болмайды. Биз, ата-аналар, ак юректен «Шолпан» балалар бавынынъ етекшиси Гульфира Айнадин кызы Ильясовага, тербиялавшы Альфия Алибек кызы Асановага, методист Марина Тангатар кызы Искаковага, тербиялавшыдынъ коьмекшилерине эм баска куллыкшыларга да ак юректен уьйкен савбол айтамыз. Тыныш болмаган, соны ман бирге кызыклы аьрекетинде уьстинликлер, ийгиликлер, талаплы шалыскыр балалар коьп болып, тербияланган балалар бавынынъ ийги атын айттырганын йораймыз.
Ата-аналар атыннан А. Каракаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group