• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Ис аьрекет мени Ногай шоьлге аькелген

admin
Июнь21/ 2018

Ногай районымызда ол оьзининъ бактысын да тапты, татым аьел де курган. Ол оьзининъ эсине яслык шагын алып, ян йолдасы Марат Закирович Муртазаев пен танысканы акында хабарлайды. 
– Марат Закирович партия куллыкшысы болып, (ол етекши ис орынларда да аьрекетин бардырган) коьп йыйынлар озгаратаган эди, сол йолыгыслардынъ бирисинде арамызда йылы сезимлер тувган болгандыртагы, соьйтип аьел курдык, – деп куьлемсиреп хабарлайды Равза Якубовна. 
Марат Закирович пен Равза увыл ман кызды тербияладылар. Кызы Равза Якубовнадынъ ызын ызлап, медицина куллыкшысынынъ кесписин сайлаган. Буьгуьнлерде республикамыздынъ бас каласында ис аьрекетин уьстинликли бардырады. 
Равза Якубовна Муртазаева (кыз тукымы Вяльшена) медицина тармагынынъ туьрли ис орынларында ислеп, сый-абырай казанган. Мен онынъ ис книжкасын алып актарып карайман, кайсы ис орында да разылык хатка, Сый грамотага тийисли болатаган болыпты. Равза Муртазаева коьп йыллар санэпидемиологиялык станциясында куллык эткен. Оьзининъ айтувы ман, узактагы 50-60-ншы йылларда, бизде эмлев сувлары бар эдилер, ол сонда да заьлимдей ислеген. Сол йыллар бек аьруьв болганы акында йылы хабарлайды. 
– Эмлев сувы керек аьдемлер келип, тийисли аьжетленетаган эдилер, – дейди Равза Якубовна. 
Буьгуьнлерде тийисли тыншаювдагы «Савлык саклав тармагынынъ Отличниги» Равза Якубовна Муртазаева оьзининъ мерекели 90 ясын белгиледи. Оны сол ийги оьзгерис пен «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Курманович Аджибайрамов уьйине барып кутлап, ол оьзининъ яшавынынъ коьплеген йылларын Ногай районымыздынъ оьрленуьвине бергени уьшин, Сый грамота ман савга тапшырды. Келген конакларды Равза Якубовна йылы йолыкты. Ол оьзининъ эсли ясына карамастан, Ногай шоьлине келуьви акында буьгуьнгидей этип хабарлайды. 
Сол йыллар тынышлардан тувыл эди. Согыстан сонъгы йыллар ашамага ас та аз эди, кийим акында тек куьрсинуьв мен эскередилер.
– Аьелимиз кишкей тувыл эди. Балалар да коьп, етиспевлик куьшли. Аьптелерим оьзлерининъ балалыгына карамастан, авыр куллыкларда ислейтаган эдилер. Элбетте, тек бизим аьел тувыл, сол йылларда баьри де осал яшады, – дейди Равза Муртазаева. 
«Кыйын болмай, тыныш йок» деп атайларымыз босына айтпаган. Буьгуьнлерде тынышлыкта яшайды Равза Якубовна. 90 яс аьдемге аз тувыл, артта сый-абырай казанган йыллар…

Г. Сагиндикова.
Суьвретте: Р.Муртазаева.    

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group