• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Тергелуьв керек

admin
Июнь21/ 2018

Ток шектинъ онкологиясы билинмей оьседи. Кеш оьседи. Соны кулланув керек, неге десе коркынышсыз полип рак болганша , 10 йыл оьтпеге болады.
Эсинъизге саламыз: авырув болмага болаяктынъ акында аьдемнинъ иш даьретинде кан болганы билдиреди. Сол канды биз коьрмеймиз, оны лабораторный тергевлер аянлайдылар. Эгер 45 ясыннан озган аьр бир аьдем коьринмейтаган канга анализ берсе, сол авырувды 10 процентке кемитпеге болаяк эди.
Колоноскопия оннан да куьшли билдируьв этеди. Бу аппарат  шеклерди толы кепте тергеп шыгады. Эгер ток шекти тергев аьдетке кирсе, бу авырувдан аьдемлердинъ оьлуьви 80 процентке кемиеек эди.
Авырувдынъ алдын шалувдынъ каьрин аьдемлер оьзлери шекпеге тийислилер. Онкологияга карсы диета аьли де ойласылмаган, ама коьп эт, боьтен де кувырылган эм семиз эт, денге зарар беретаганы, ама емислер эм ясылшалар, кара уннан  этилген аслар пайдалы экенлери белгили болган.

А. ЯНМУРЗАЕВА, врач-онколог.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group