• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Юрегининъ шакырувы ман

admin
Июнь21/ 2018

К.Тангатарова социаллык куллыкшы болып 2010-ншы йылдан бери ислейди. Ислеген йыллары ишинде оьзин яваплы,  ийги, коьримли куллыкшы этип коьрсеткен. Ол карайтаганлар, баьриси 9 аьдем, онынъ акында тек ийги соьзлер айтадылар. Оьзининъ намыслы куллыгы уьшин бир неше кере грамоталар ман, акшалай баргылар ман савгаланган.
Янъыларда Кулумхан Тангатарова оьзининъ 50 йыллык мерекесин белгиледи. Оьзи мен бирге ислейтаганлар ога  ден савлык, исинде уьстинликлер, яшавында наьсип йорайдылар.

М. Ярикова, уьйде аьжет битируьв боьлигининъ заведующийи.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group