• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Мусылманлардынъ киели байрамы

admin
Июнь22/ 2018

Байрам Кураннынъ аятларын окувдан басланды. Шаралардынъ шатлыклы кезегин «Яслык» яслар орталыгынынъ куллыкшысы Али Арсланов юритти. Йыйылганларга кутлав соьзлерин ДР Муфтийининъ 1-нши орынбасары А.Аджимоллаев, ДР Муфтиятынынъ Сырт территориаллык округында толы ыхтыярлы ваькили А.Надирбегов, «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ председатели Р.Насыров, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов, ДР Муфтиятында республикалык ярыкландырув боьлигининъ етекшиси М-Р.Атангулов, Ногай район имамы М.Атангулов эм ДР Муфтиятында Ярастырув боьлигининъ куллыкшысы А.Яикбаев айттылар. Олар Алла-Таала сыйлы Ораза айында аьдемлердинъ туткан оразасын, кылган намазларын, берген садакаларын кабыл этсин эм ортак уьйлеримиз Дагестан эм Россияды сакласын деп тиледилер. Солай ок мунда от туьсуьв кавыфсызлы йорыкларына эм санитарлык талаплавларына келискен район межигитлер арасында конкурс болды. Онынъ сырагылары: 1-нши орынды – Уьй-Салган авылындагы, 2-нши – Терекли-Мектеб авылындагы, 3-нши орынды Орта-Тоьбе авылындагы межигитлер бийледилер. Нариман авылындагы межигит энъ де йогары белгиге тийисли болды. Шаралардынъ шатлыклы кезеги Э.Беккишиевтинъ аьлемет тавысы ман нашидлерди йырлавы ман тамамланды.
Бу байрам куьн йылы йоравлардан, кызыклы ярыслардан оьзге, баска бек маьнели, тарих оьзгерисли – янъы межигиттинъ негизининъ биринши таслары куйылган куьн болып яшавшылар эсинде сакланды. Белгиленген шарада баьри аваслыгы болганлар катнастылар. Салынаяк межигиттинъ проектине коьре, мундай межигит савлай республикамызда аьли де йок. 
Балалар да байрамда оьз заманларын бек кызыклы озгардылар. «Инсан» саваплык фонды, олар уьшин Кизляр каласыннан аниматорларды шакырып, ойынлар озгардылар, «Яслык» яслар орталыгы «Табан-тирес», «Ок атув» базласлар уйгынладылар. Байрамга йыйылганлар уьшин сыпыра курылды, даьмли ас асылды. Балаларга «Инсан» фондынынъ ваькиллери сок, таьтли затлар пайладылар. Байрам бек йылы, коьнъил коьтерилис аьлде оьтти.

Н.Кожаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group