• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Ниети туьз аьдемнинъ йолы да ашык

admin
Июнь22/ 2018

Ногай район орталык китапханасында «Гуманитарлык илми контектте ногай фольклористика: аьлиги аьли эм оьрленуьв йоллары» деген тема бойынша «тоьгерек стол» келген конакларды йыйды. 
Бу шарады китапхана етекшиси Сабират Казгерей кызы Абубекерова юритти. Биринши соьзди бу шарадынъ озувына коьп куьш салган филологиялык илмилерининъ кандидаты, А.А.Тахо-Годи атындагы илми-тергев педагогикалык институтынынъ илми куллыкшысы Фания Анварбек кызы Кусегенова айтты. Ол бек анъламлы кепте Тагир Акманбетовтынъ ногай фольклористикасынынъ оьрленуьвине эткен косымы акында хабарлап кетти. 
Тагир Акманбетов – бек уьйкен куллыклар эткен аьдем. Сол «тоьгерек столдынъ» катнасувшыларынынъ айтувына коьре, онынъ аты бизим ярыкландырувшыларымыз А-Х.Джанибеков, берги яктагы Ашим Сикалиевтинъ янларында турмага болады. Авыл-авыл ман арымай-талмай юрип, ол сол аьвелгиден калган, авыздан-авызга коьшип келген яратувшылыкты йыйнар уьшин кайдай туьрли аьдемлер мен де йолыгыскан. Онынъ куллыклары акында филологиялык илмилер докторы, гуманитарлык тергевлер бойынша Карашай-Шеркеш институтынынъ ногай боьлигининъ етекшиси Насипхан Хусиновна Суюнова, сол ок илми-тергев институтынынъ илми куллыкшылары Шахидат Азаматовна Курмангулова, Сафият Алиевна Кукаева, филология илмилерининъ кандидаты, Карашай-Шеркеш патшалык университетининъ карашай эм ногай филология кафедрасынынъ доценти Юмав Иманьязович Каракаев, тарих илмилерининъ кандидаты, Карашай-Шеркеш илми тергев институтынынъ илми куллыкшысы Заида Залимхановна Зинеева айтып кеттилер. «Тоьгерек столдынъ» катнасувшылары бек кызыклы кепте Заида Зинеевадынъ эртеректен эткен анкетированиеси акында (Т.Акманбетовтынъ яратувшылыгына багысланган) хабарын тынъладылар. Аьр бирисиннен кызыклы ерлерин де окып эситтирди. Оьзи болса, Тагир Ажакай увылына А-Х.Джанибековтынъ оьзининъ сеси мен язылган йырлар дискин савгалады. Заидадынъ айтувы ман, Тагир Акманбетовка багысланган соравларды да аьзирлемеге бек енъил эди. Бу ерде ол оьзининъ атасы, ногай халкынынъ белгили композиторларынынъ бириси Залимхан Зинеевтинъ соьзлерин, коьзяслары ман, эсине алды: «Ниети туьз аьдемнинъ кайсы куллыгы да енъил юрер».
Тагир Акманбетовтынъ куллыклары акында яс илми куллыкшылар Рамиль Ишмухамбетов, Зухра Кузеева, Будапешттен келген конаклар Даут Иштван Шомфай, Грегор Агокс айтып, оьз ойлары ман боьлистилер. Аьр бириси оьз илми куллыгын аьзирлеген шакта Тагир Акманбетовтынъ берген маслагаты, ярдамы акында билдирип, мерекешиге савболсынын айттылар. Ызында резолюция проекти алынды. 
Мерекешиге багысланган шара маданият куллыкшылары аьзирлеген концерт программасы ман тамамланды.

Г.Сагиндикова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group