Тувган ердинъ ери еннет…

Йолыгыс киели китабимиз Кураннан аятлар окувдан басланды. Келген конакларга разылык соьзлерин Дагестан Республикасынынъ муфтийининъ орынбасары Ахмад Кахаев, ДР Миллет политикасы бойынша министерствосындагы шет эллер эм Россия Федерациясынынъ туьрли регионларында яшайтаган дагестаншылардынъ катнаслары бойынша ведомстволар ара советининъ председатели Магомед Алиханов айттылар. 
Келген конаклардынъ аьр бириси Дагестан Республикасынынъ дин аьрекетшилерине тербиялав ислерин белсен юритетаганы уьшин разылыкларын билдирдилер. Олар болса, Россиядынъ баска ерлеринде яшайтаган дагестанлыларга оьз тувган ерлерин мутпаганы уьшин муьсиревли савболсынларын айттылар.
Йолыгыс бек йогары дережеде оьтти. Келген конаклар да, оларды йолыккан йолдаслар да бек разы болып калдылар.