• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Ийги мыратларга йол ашылсын

admin
Июнь22/ 2018

– Сакинат Магомедовна, мине сиз ерли администрацияды етекшилеп келетаганы коьп заман болмайды, сол кесек заман ишинде авылда кайдай куллыклар этилип, авылдынъ кеби кайтип туьрленип барады?

– Авыл администрациясын етекшилев енъил куллыклардан тувыл. Ол бек яваплы ис болады, неге десе савлай авыл, онынъ 916 саны болган яшавшыларынынъ аьр бириси уьшин яваплы боласынъ. Авылда март, апрель айларында субботниклер озгардык, тереклер шаштык, авыл паркын оьстирмеге шалысамыз. Республикалык бюджетиннен авыл ишиндеги йолларынынъ курылысына эм капиталлык ярастырувына деп 561 мынъ маьнет акша карыжы берилди. Сол акша амалларына биз авыл ишиндеги бир неше орамларынынъ  йолларын туьзетип, тас тоьседик. Баска болып, ерли яшавшылардынъ, туьрли ерлерге куллык этпеге кеткен ясларымыздынъ йыйган акша карыжларына авылдынъ алды бетиндеги оьликке дейим йол туьзетилип, тас тоьселеятыр. 

Янъыларда 9-ншы май – Уллы Енъуьв байрамын авылда кенъ байрамшыладык. Авылда ясуьйкенлер, айтпага, ис ветераны Аминат Кожаевады, тыл куллыкшысы Исмак Нукаевти, Чернобыль АЭС-те коркынышлы баьле-казады тайдырувда катнасканлардынъ бириси, авыл яшавшысы Солтахан Заретовка савга тапшырылды, баска болып, авылдынъ ямагат яшавында белсенли катнасып келген 10 аьдемге Сый грамоталары тапшырылдылар. Парк еринде «Полевая кухня», савда юритилди, спорт шаралары, ат шабыс уйгынланып оьтти. Ат шабыс ярысында ети атлылар катнастылар, 1-нши орынга – 10 мынъ, 2-нши орынга – 5 мынъ, 3-нши орынга 3 мынъ маьнет акшалай савга тапшырылды. 

– Аьлиги заманда куллыксызлык уьйкен маьселединъ бириси болады. Авылда куллыксызлык пан куьреспеге кайдай ойынъыз бар? Яс специалистлерди оьзи тувган еринде калдырмага, куллык пан канагатламага уьшин кайдай куллыклар этилинеди?

– Куллыксызлык – ол, элбетте, уьйкен маьселе. Биз, аз болса да, сол маьселеди шешпеге амал тавып келемиз. Айтпага, буьгуьн-лерде бизим яс специалистлеримиз мектебимиздинъ выпускниклери Адильгерей Сатыров, Арслан Кулушев, Сталинбек Абдуллаев, баска болып, авылда «Алтынай» балалар бавында кишкей саьбийлер куьби ашылып, тербиялавшы эм тербиялавшыдынъ коьмекшиси ис орыны ашылып, эки  яс кыскаяклылар куллык пан канагатландылар.

– Авылдынъ ямагат яшавында белсенли катнасувшылар бар ма? Олар кайдай ярдамын этип келедилер? 

– Авыл ясуьйкенлерининъ коьбисине авылда аьрекет этетаган социаллык куллыкшылары, оьз ярдамын этип, олардынъ яшавында маьнели орын тутып, яшавларын енъиллетип  келедилер. Ясуьйкенлерден социаллык куллыкшылары акында тек разылык соьзлерин эситесинъ. Медициналык пунктында да ремонт этилген, азбарында йол куйылган, онда ийги ислевге баьри аьллер де туьзилген. Олар да оьз куллыклары бойынша кайсы медициналык ярдам керексингенлерге тез болып етедилер. Авылда ПОМ боьлигининъ куллыкшылары К.Кульманбетов, И.Суюнбаев дайым да кайсы шараларда да оьз ярдамын этпеге шалысадылар. Ерли мектебимиз, балалар бавы, авыл маданият уьйи авыл бойынша оьтетаган баьри байрамларда, шараларда  да белсенли ортакшылык этип келедилер. Авылда 5 туькен  аьрекет этеди. Сол предпринимательлеримиз де авылда озгарылатаган байрамларда, амалламаларда  ярмалык сатувларын озгарадылар, туьрли аслар писирип аькеледилер. Янъыларда оьткен байрамда  авыл предприниматели Тимур Нурадилов  балаларга мороженое аькелип пайлады. Баска предпринимателимиз Курманбай Нурлубаев район бойынша оьткен футбол ойынынынъ енъуьвшилерине 5 мынъ маьнет, авыл администрациясы да акша эсабында савгасын тапшырды. «Алтынай» балалар бавында да  40 орынлы эки куьби аьрекет этеди. Балалар бавынынъ азбарында «Ногайский район» МР администрациядынъ аькимбасы М.Аджеков, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Р.Насыров балалар уьшин яз ойнав беседкасын курмага материал ман канагатладылар, ата-аналар йыйылысып, оны курувда коьмеклестилер.

Балалар бавынынъ иши де, тысы да бек ярасык кепленген. Олардынъ аьр кайсысына да уьйкен разылыгымды билдиремен. 

– Сизинъ енъил болмаган авылды етекшилев исинъизде кимлер сизге коьрим боладылар, оьз маслагатлары ман боьлисип келедилер?  

– Коьп йыллар  бойы авыл советин етекшилеп келген ис ветераны Аминат Муслимовна Кожаева мени мен оьз бай сулыбы ман боьлиседи. Баска болып, авыл ясымыз, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Р.Насыров,  депутатлар Б.Ивазов, Ф.Менлиалиева, З.Сатырова, С.Манкаева, авылдынъ дин аьрекетшиси  Ш.Мамуров, авыл ясуьйкенлер советининъ председатели З.Менлиалиев  кайзаманда кайсы исте де оьз маслагатларын берип, ойларын айтадылар.   

– Авылда ясларга спорт пан кызыксынмага спортзал бар ма? Маданиятлык шаралары озгарыла ма?

– Авылда аьрекет этетаган спортзалдынъ меканы осал аьлде болса да, биз онынъ тысын аклап, ишиндеги калшелерин ювып, ийги аьлге аькелдик. 

Ясларымыз сонда туьрли спорт кеплери мен кызыксынып келедилер. 2019-ншы йылдынъ проектине янъы школа спортзалы ман кирген деп айтадылар. Ол зат авыл ясларына да, окувшыларга уьйкен савга болар эди деп, ойлайман. Болса да авыл стадионында балалар уьшин майданы уйгынланган. Онда сетка тартылган, ойын уьшин футболкалар алынган, сактыян топ эм сондай баска ойын амаллары ман канагатланган. Балалар уьшин майданында окувшылар туьрли спорт ойынлары ман кызыксынмага амал табадылар.  Авыл маданият уьйининъ иши, тысы ярастырылган, кыста йылытув амалы салынган, ол кулланувга берилгенли эки йыллар болады. Онда авыл яшавшыларына туьрли байрамларга шаралар уйгынланып озгарылады, районнан театр артистлерин, йыравшыларын шакырамыз, балаларга деп цирк та келеди. Соьйтип авыл яшавшылардынъ яшавын кызыклы этпеге шалысамыз. Червленные Буруны авыл маданият уьйиннен 100 орынга олтыргышлар аькелдик, олардынъ тысына кийдируьв-лерди тиктиргенмиз. 

– Алдыда этилинеек кайдай мырадларынъыз бар? 

– Паркымызды оьстирип басладык, парк ишинде балалар уьшин майданын уйгынламага мырадымыз бар. Йоллар туьзетилсе, авылдынъ куьнтувар шетинде автобус коьлигин саклав меканын салмага, кумларды токтатув мырад пан тереклер шашпага суьемиз, авыл орамларын келеекте ярыкландырмага мырадымыз бар. Авылды ясылландырув мырат пан  эки бав оьстируьвшилерин де  алганмыз. 

– Авыл яшавшыларына кайдай йоравларынъыз бар?

– Авылымыз дайым оьрленип, атаклы, данъклы болсын, аьдемлери оьзлерининъ етимислери мен бизди дайым суьйинтип келсин!

Хабарласувды Г.Нурдинова юриткен.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group