• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Сыйлы яслар эм кызлар!

admin
Июнь27/ 2018

«Ногайский район» муниципаллык районынынъ администрациясы сизди Яслар куьни мен ак юректен исси кутлайды.
Аьр йыл сайын яслар уьйкен орын тутадылар бизим район яшавында. Район яслары белсенли гражданлык позициясы ман, яшавга артык кызыксынувы барлыгы ман, ийги билим алувга ымтылысы ман, оьзи алдына аян мырадлар салув эм оларга етисуьвге ымтылысы барлыгы ман баскаланадылар.
Яслыктынъ коьп ийги затлары бар: ярасыклык, куьш-куватлык,  енъуьвлерге етисуьв. Бу баьри затлар боьтен де яшав йолынынъ басында бек керек: аьдем алдында – мынълаган йоллар, ама аян биревин сайлав керек.
Буьгуьн биз окув, спорт, маданият тармакларында уьйкен етимислерге етисетаган Ногай районынынъ ясларынынъ коьплеген ваькиллери мен оьктемсиймиз. Сиз танълагысы куьн бизим тувган еримиз, онынъ армаганда оьрленуьви уьшин, ясуьйкенлер уьшин яваплылыкты оьз мо- йынъызга алаяксыз.
Сиз бен дайым да танълагы куьнге сенимлик эм етисилгенде бир де токталмага ниет болмаганы керек: куьш-куватлык, яратувшылык эм интеллект сизге янъыдан-янъы енъуьвлерге етиспеге коьмек болсын.

М.Аджеков, «Ногайский район» МР администрация аькимбасы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group