• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Аты калган эл арасында

admin
Июнь27/ 2018

Бу куьнги волейбол турнирин Ногай район ОМВД етекшисининъ коьмекшиси, ГРЛС етекшиси иш ислер службасынынъ подполковниги Казбек Абдулкеримов ашты эм юритти. Ол биринши соьзди Ногай районы бойынша ОМВД етекшиси Абдурахман Койлубаевке берди.

– Буьгуьн бизде бек аьруьв оьзгерис деп айтпага боламыз. Биз баьтир ясымыз Замир Акмурзаевтинъ эстелигине багысланган волейбол турнирин озгарамыз. Бу куьн эстелик эм кайгырув куьни мен рас болып келди. Бу йыл биз Россия полициясынынъ 300 йыллыгын да белгилеймиз. Аз болса, Замир Акмурзаевтинъ атасы Махмудтынъ да тувган куьни. (Замир Акмурзаев бизим келеектегимиз уьшин янын берген аьдемлеримиздинъ бириси, ол оьз авылына келген караклар ман куьресуьвде йигитлерше ян берген). 

Сондай ийги куьнде озады бизим волейбол турниримиз. Аьр бир ойнаяк командага уьстинликлер йорайман, – деген ийги соьзин А.Койлубаев айтып кетти. 

Бу ойынды Ногай районы бойынша ОМВД-сы ман бирге «Ногайский район» МО-сындагы АТК куллыкшылары да уйгынлав ислерин эттилер. Ойын катнасувшыларына ийги соьзлерин «Ногайский район» МР  администрация аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов, ясуьйкенлер А.Сангишиев, М.Акмурзаев айттылар.   Ойын басланаяктан алдын келген конаклар Замирдинъ ян берген ериндеги эстеликке барып, гуьл байламларын салдылар.

Замир Акмурзаевтинъ яркын эстелигине багысланган турнирде баьриси ети команда ортакшылык эттилер. Яслар ман бирге ийги ойынды спорт ветеранлары да коьрсеттилер. 

Г.Курганова. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group