• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Немерелерининъ эсинде дайымга

admin
Июнь27/ 2018

Анвар Магомедов 1939-ншы йыл 19 ясында Коркмаскала ериннен эр борышын толтырмага шакырылады. Яс йигит бас деп финн согысында катнасады, сонъ Узак Куьнтуварга кетеди. Дав басланганда, Анвар Магомед улы бир куьн де токтамай, явга карсы шыгады. Совет аьскерлерде ол ветеринар врачы болып куллык эткен. Оьз тенълери мен бирге ол огырсыз явды дуныя юзиннен тайдырмага ниет салып алдына, янын да, куьшин де аямайды. 
Насипли – анасы-нынъ юреги увылы ман, карасы аьр дайым йолда:  дорбасын артына илип, келген почта куллыкшысы кайдай хабар аькелер экен Анварымнан? Тувар бир яркын куьн, коьринер авыл шетинде тунъгышымнынъ кевдеси деп, – сенеди ол. Болса да, 1943-нши йыл Анвар Магомед улы Магомедов Москва согысувларында сес-хабарсыз йойылган деген хабар анадынъ юрегин кайгыга орайды. Ким биледи, кайдай ойлар болган анадынъ юрегинде, ама ызгы куьнлерине дейим сеним яшаган онынъ  янында – келер ме экен увылым, кушагыма орар ма экем, куьнъиртленген коьзлериме суьйиниш саьвлелерин себер ме экем?
Сес-хабарсыз йойылганлар… Олардынъ мейитлери дав майданларда калса да, янлары маьлиеклерге айланып, тувган ерине кайтканлар деп сенемен, олар, аналардынъ юзлерине куьлемсирев эндирип, аталардынъ колларына куьш берип, аман калган инилерин, карындасларын баьри кайгылардан саклаганлар. 
Согыстынъ кара келпети тарихтинъ кайгылы бетлеринде калган. Аьлиги несил тек хабарлардан, кинофильмлерден биледи сол согыс акында. Уьйкен атайы Анвар Магомед улы акында эс Бас Сулак авылында яшайтаган  Магомедовлардынъ аьелинде несилден-несилге коьшириледи. Енъуьв куьнинде йыл сайын онынъ  немерелери, атайынынъ  суьвретин алып, «Оьлимсиз полк» сырасында оьктемлик пен абытын алып барадылар. Сол тувыл ма энъ де уьйкен наьсип?! Олар Белгисиз Аьскер болып элимиздинъ еринде яткан атайынынъ атын мутпайдылар эм онынъ баьтирлиги алдында басларын иедилер.

Г. Бекмуратова.
Суьвретте: Раджаб Магомедов атайынынъ суьврети мен.  

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group