• Сегодня: Суббота, Декабрь 4, 2021
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Карагыс айы, 2021

Йыллар, йыллар…

admin
Июнь28/ 2018

Танъ, юмсак, ашык шырайлы окытувшыга бизим кишкенекей балаларымыз, кишкей торгайлардай болып, сенимли карап турганы коьз алдына келеди. Бу 2014-нши йыл 1-нши сентябрь эди. Сол куьннен алып Канбике Янибек кызы янын да, билимин де аямай берди бизим балаларымызга. Балалар да ога сенимли ымтылдылар, байрамларды да кызыклы озгардылар. Сол 4 йыл ишинде биз онынъ бир силкиленип, акырып, каты сесин де эситпедик, тек балалар баьриси де ога тынълап, бир соьзин де ерге туьсирмедилер, оьзек те, биз де, ата-аналар ога ярдам эттик. Ол, аьр бир баладынъ кылыгына коьре, оларга янасып, билмегенин анълатып, баьрине де тегис карап, биревди де шет какпай аькелди. Соны коьрип, баьри балалар да ога ымтыладылар, тек онынъ айтканы ман юрдилер. Осал анълаган балаларга, дерислерден сонъ калып, анълататаган эди, олардынъ уьйлерине барып, уьйдеги аьллерин коьрип те кететаган эди.  
Оькинишке, Канбике Янибек кызы бизим балаларымызды доьртинши класстынъ ызына дейим еткерип болмады. Авырув кимди тек йыкпайды. Бизим суьйикли окытувшымыз да авырып, сол кыйын аьллерине коьре, балаларымызды баслангыш класслардынъ ызына дейим еткере алмады. 
Балаларымызды яс етекши Динара Крымхан кызы ызына де- йим еткерди. Оьзек те, бир окытувшыга уьйренген балаларга да, яс окытувшыга да тыныш тувыл эди. Ол да саьспеклеп калмады, Канбике Янибек кызынынъ бай сулыбына таянып, оннан маслагатлар алып, ата-аналардынъ колтыклавлары аркалы уьстинликлерге де етисти. 
Мине энди баслангыш класслардынъ ызгы занъы да согылды. Балаларымыз ортаншы классларга да абытларын алдылар. Коьп затларга уьйрендилер баслангыш классларда, аямай билимин берди оларга Канбике Янибек кызы Аблезова, ызгы йылды да кызыклы озгармага шалысты Динара Крымхан кызы Кошанова да.
Биз, Карагас авыл орта школасынынъ 4 «б» класс окувшыларынынъ ата-аналары, ак юрегимизден Канбике Янибековна Аблезовага эм онынъ аягын басып келген Динара Крымхановна Кошановага бизим балаларымызды билим дуныясына киргизгенинъизге, окып-язып уьйреткенинъизге уьйкен муьсиревли савболсынымызды айтамыз, аьр биринъизге ден савлык, алдыда билимли балаларды йораймыз.
Канбике Янибек кызына аьли де кишкей окувшыларды алып, билим дуныясына абытлатканды йораймыз. Динара Крымхан кызына да наьсипти, ясуьйкен сулыплы окытувшылардан коьрим алып барганды сагынамыз. Суьйикли газетамыздынъ бетлериннен оьзимиздинъ разылыгымызди билдиремиз, окувшы-балаларымызга да алдыда уьстинликлер, окытувшыларынъыздынъ сенимлерин акларсыз деп ойлаймыз. 

4 «б» класс окувшылардынъ ата-аналары атыннан Канитат Ажахмедовна Самединова.   

Яндекс.Метрика