Оькинишли калманъыз

Мактанып, «Мен – Ногай» деп коькирекке урган ердеслеримиз, аьли де шынты патриотизм коьрсетип болмады. Биз бир ис орында да олтырмайтаган ногайларымыз акында соьз де коьтермеймиз, заьлимдей дережели орынларда олтырган йигитлеримиз де: «Сонъ язылармыз», – деп, «кылпувга» кыстыратаганлар да бар. Биз олардынъ шынты эрлигине, ногайшылыгына сенип, газетадынъ кезекли номерлерин элтеп турамыз, соьйтип олар да тегин бир, эки ярым йыллар алып турадылар. Соьйтип йыллар да озадылар…
«Шоьл тавысы» республикалык газетасы кайдай кы- йын йолларды оьткен газета. Газета бетлеринде согыс йыллары эм йоллары, Совет Союзынынъ аягына турувы, алдышы куллыкшылар акында язылып келген. Буьгуьнлерде де заман ман бирге абытламага шалысады. Республика, район орталыгымызда болган эм болатаган оьзгерислерди, янъылыкларды тез аьрекетте баспалаймыз.
Буьгуьнлерде почта боь-ликлериннен газетамызга язылув биткен, тек меним макаламды окыган аьдем, газетага язылмай калганы уьшин намысланып, оьзин шынтылайы да Ногай экенин анълап, ая-куье болмас уьшин, «Шоьл тавысы» газетасынынъ редакциясына келип, язылмага болады. Биз Карл Маркс орамынынъ 49 уьйинде орынласканмыз. 2018-нши йылдынъ экинши ярым йылына редакциядан 200 маьнет. Оькинишли калып койманъыз.