• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

«Ян окытувшысы» деп сыйлайдылар

admin
Июнь28/ 2018

Сол суьвретлер туьзилиси «Q-med» клиникасынынъ басшысы Раушан Базарбайдынъ финанслы ярдамласувы ман оьткен. Алибектинъ сулыбы акында ызгы доьрт йылда бек коьплерге белгили болган эм онынъ суьвретлер туьзилислери, мастер-класслары, Казахстаннынъ коьп калаларында эм Туркияда йогары дережеде, сонда келгенлерге бек пайдалы болып оьткенлер. 
Алибекке оьз окувшылары «ян окытувшысы» деп сыйлап айтадылар, неге десе белгили суьвретши оларды ясавдынъ сырлы дуныясына коьмилдиреди, ярасыклавга уьйретеди, соны ман бирге олардынъ ян турмысын да туьрлентип, байытады. Алибектинъ окувшылары 10 ясыннан 50-60 ясына де-                                                            йим. Сол дерислерде ясуьй-кенлердинъ коьнъиллери ярасыклыкка, саниятка тартыладылар, ясы кишкейлер шыдамлыкка, ис этуьвге, оьз мырадына етисуьвге уьйренедилер, келгенлер баьриси де еннетли саниятка коьнедилер.
«Меним де ян досларым бар, олар меним коьнъилимди коьтерип, аьр дайым тирев болып турган аьдемлерим: меним анам, онынъ кыймаслары, коьп эллерде белгили Асав Султанбеков, Назира эм Гульфира Койлакаевалар абаларым меним, аьр дайым да мага ярдамшы боладылар. Олардынъ меним яшавымда бар болганына мен бек суьйинемен, эм буьгуьнги етискен етимислериме, суьвретлер туьзилислериме эм баска баьри ислеримди этип турганыма, мен бу аьдемлерге бек разыман», – деп белгилейди бизим белгили суьвретшимиз Алибек Койлакаев. 
Бу заманга Алибектинъ ясаган суьвретлери эллиге ювык боладылар. Онынъ суьвретлери, коьбисинше тарих аьдемлерине, ислерине багысланган. Алибектинъ ясаган ярасыклы сувенирлары да эллиге ювык боладылар.
Алибек аьли де яс, эм онынъ суьвретлер  туьзилислери коьп шет эллерде оьтерлер деп ак юрегимнен сенемен.

В.Лукманова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group