• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Азизадынъ уьстинликлери

admin
Июнь28/ 2018

Азизадынъ биринши проекти – «Ийгилик эт» – ол волонтерлар ман етим балаларга коьмек этуьв. Волонтерлар Ставрополь крайындагы Иноземцево поселогындагы балалар уьйине биринши кере навруз айында бардылар. Азиза Закировна оьз ойлары ман булай боьлиседи: «Бириншилей, волонтерларга сосындай коьмек эткенлерине оьз разылыгымды билдиремен. Биз бу йолыгыска бек коьп аьзирлендик. Бас деп бизди хош коьрип алар ма экенлер деп тынышсызландык. Солай ок туьрли ойынлар, викториналар да аьзирледик. Куванышымызга, балалар бизге бек суьйиндилер. Биз оларды «Лезгинка» биювине де уьйреттик. Аьли де бир неше кайта сосы балалар уьйинде тербияланган янъы досларымызды эм кыймасларымызды коьрмеге ниетленемиз». 
Азиза Тарумов районындагы Ново-Дмитриевка авылындагы школасында билим алган. Школада окыган йылларда ол кардаш-тувганларын оьзининъ уьстинликлери мен суьйинтетаган эди. Ол туьр-ли олимпиадалардынъ эм конкурслардынъ республикалык кезегинде катнасып, баргылы орынларды бийлеген. 
Янъыларда Азиза «Кавказ 21-нши оьмирдинъ басында: халклар ара терроризмге карсы турувда дипломатиядынъ орыны» деп аталган халклар ара форумда катнасты. Азиза Закировнадынъ куьш салувы ман Пятигорск каласында Дагестан Республикасыннан келген студентлерге кызыклы кешликлер, шаирлер эм язувшылар ман йолыгыслар уйгынланады. 

Д.Джумаева,
Карашай-Шеркеш патшалык университетининъ тарих боьлигининъ аспиранты.
Суьвретте: А.Сагандыкова.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group