• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Миллет атын айттырып

admin
Июль02/ 2018

«Мисс Этно-2018» шарадынъ 11 катнасувшысынынъ ишинде Динара, ярасык шешекейдей болып, «Мисс Дружба» номинациясында биринши орынды алды. Ногай миллет коьйлегин кийген кыз конакларды ногайлардынъ асы ман таныстырды. Ызында «Дефиле вечерних платьев» ярысында усташа катнасты. Сол ярыста АРОО «Эдиге» ногай маданиятынынъ орталыгынынъ президенти Эльдар Шамигулл увылы Идрисов та оьз коьмегин этти. «Дефиле вечерних платьев» ярысында ярасык коьйлек сайламага Динарага _dzhumaeva_30_05 Интернет туькени ярдам этти. 
Биюв конкурсында Растопуловка авылыннан «Талисман» ансамбли Динара ман косылып бийидилер. 
Аьлиги заманда Динарадай тербиялы кызлар коьп болса, яшавымыз боьтен де ярасык бав болаяк деп ойлайман. 
Биринши орынды «Мисс Этно-2018» АРОО «Дагестан» маданиятыннан Аида Новосартова бийледи.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group